Wonen

Het APB wil het landelijke karakter van Etten-Leur behouden. We zien de overgang van het stedelijke gebied naar het buitengebied graag vloeiend gaan.
Denk hierbij aan de monumentale panden en karakteristieke straten van Etten-Leur. Wij zijn voorstander van behoud van de monumentale panden en karakteristieke straten van Etten-Leur.

Ruimtelijke Ontwikkeling
Het APB wil:

 • Zo weinig mogelijk hoogbouw. Per locatie moet het belang van de benodigde woningen en de bouwhoogte in relatie tot de omgeving afgewogen worden.
 • Dat (nieuwbouw)woningen levensloopbestendig gemaakt worden zodat ouderen en inwoners met een beperking langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
 • De scheiding van functiegebruik tussen het bedrijventerrein aan de Vosdonk, wonen in de kern, kantoren en dienstverlening aan de Parklaan behouden.
 • Tijdelijke kleinschalige huisvesting voor arbeidsmigranten door kamerverhuur aan maximaal 4 alleenstaande personen per woning.
 • Dat bij nieuwe ontwikkelingen in de agrarische sector altijd het belang van de inwoners in het buitengebied afgewogen wordt.
 • Dat al het mogelijke in werking gesteld moet worden om industrie ten zuiden van de A58 te voorkomen. Dit kan door:
 • Uitbreiding en herstructurering van bestaande industrieterreinen.
 • Minder beperkende regels voor bouwen binnen bestaande bebouwing en herstructurering.
 • Dat na de realisatie van de woningbouwlocaties Schoenmakershoek en De Streek, Haansberg Oost aangewezen wordt als mogelijke woningbouwlocatie. De gemeente heeft hier in het verleden al gronden aangekocht.

Bouwen
Het APB vindt dat:

 • De herkenbaarheid van Etten-Leur door onder meer onze monumentale panden en karakteristieke straten behouden moet blijven.
 • Bij nieuwbouwontwikkelingen altijd vanaf het begin van het gehele proces met de inwoners in de omgeving goed overleg gevoerd moet worden.
 • Aan leegstaande locaties snel een nieuwe invulling gegeven moet worden.
 • Openbaar groen en speelgelegenheden behouden moet blijven en waar mogelijk uitgebreid moeten worden.
 • Er voldoende aanbod moet zijn van betaalbare woningen, voor ouderen, starters en mensen met een beperking met daarbij voldoende voorzieningen in de wijk.
 • Vastgehouden moet worden aan de bestaande afspraken met de woonstichting:
 • Samen inzetten op het verbeteren van de leefbaarheid in wijken en buurten.
 • Meer kamerverhuur voor woningzoekenden met een urgentie.
 • Geen tekort aan sociale huurwoningen.
 • In goed overleg met de gemeente het tempo van nieuwbouw van huurwoningen te bepalen, waarbij overwogen kan worden om ook andere partijen dit te laten realiseren.
 • Initiatieven vanuit de woonstichting om de energielasten van haar woningbezit te verlagen.
 • De winkelgebieden aantrekkelijk gehouden moeten worden en aan de randen van de winkelgebieden de leegstand omgevormd moet worden naar woongebieden.
 • Meer mogelijkheden gecreëerd moeten worden voor behoud van bijgebouwen in het buitengebied.

Grondbedrijf
Het APB wil:

 • Dat de gemeente nieuwe gronden aankoopt als dat nodig is, om de regie te houden op het realiseren van voldoende geschikte woningen en bedrijfsontwikkeling.
 • Afstemming tussen gemeenten over het grondprijzenbeleid om oneigenlijke concurrentie te voorkomen. Verlaging van grondprijzen moet tot de mogelijkheden behoren om de bouw te stimuleren.

Mobiliteit
Het APB wil:

 • Mogelijkheden onderzoeken en benutten om de parkeermogelijkheden rond het Van Bergenplein en de Kerkwerve te vergroten. Ook bij de Kloostergaard en het Anbarg is extra parkeergelegenheid gewenst.
 • Dat er ook een goede en veilige oplossing moet komen voor het laden en lossen bij winkels aan het Van Bergenplein. Een onderzoek moet alle mogelijkheden daarvoor in beeld brengen. Algehele verplaatsing van de Jumbo en de Lidl naar het GGz-terrein is daarbij een serieuze optie.
 • Een evaluatie van het parkeerbeleid in en rond het centrum van Etten-Leur. Na 2 jaar moet gekeken worden of er verbeteringen nodig zijn.
 • Meer mogelijkheden voor oplaadpunten voor elektrische fietsen, scootmobielen en auto’s.
 • Veilige verkeerssituaties voor (spelende) kinderen, voetgangers en fietsers, in het bijzonder in woonwijken en rondom scholen. Aandachtspunt hierbij is het verkeersgedrag van het gemotoriseerde maar ook het langzame verkeer.
 • De wildgroei aan verkeersborden tegengaan. Dit zal op diverse plaatsen in Etten-Leur meer duidelijkheid in het verkeer scheppen en tevens een besparing opleveren.
 • Een goed bereikbaar openbaar vervoer naar werk- en onderwijslocaties in Etten-Leur en de regio. Voor alle inwoners met fysieke beperkingen moet het mogelijk zijn zich te kunnen verplaatsen. Wanneer dat niet mogelijk is met het Openbaar Vervoer moeten mogelijkheden als Valys, deeltaxi of de buurtbus oplossingen bieden.
 • Dat het vrachtverkeer via de gewenste routes geleid wordt en er geen verkeersknooppunten ontstaan. De bewegwijzering moet hiervoor veranderd worden. De gemeente moet ervoor zorgen dat dit geactualiseerd wordt op navigatie soft-ware.
 • Dat bij verkeersremmende maatregelen in de woonwijk, zoveel mogelijk gekozen wordt voor een inrichting waar minder drempels bij nodig zijn.

Veiligheid
Het APB wil:

 • Buurtpreventie stimuleren en uitbreiden in geheel Etten-Leur.
 • Goede verlichting bij openbare ruimten in de wijken. Inwoners moeten aangemoedigd worden hun eigen terreinen goed te verlichten bij voorkeur met ledverlichting.
 • Dat de onveilige plekken in beeld worden gebracht en aangepakt worden zodat inwoners hun gevoel van veiligheid weer terug krijgen.
 • Een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag. Wanneer hierdoor onrust ontstaat, moet zo snel mogelijk hulp ingeschakeld kunnen worden voor de persoon in kwestie, maar ook om de rust terug te laten keren in de wijk.
 • Georganiseerde misdaad tegengaan, te denken valt aan criminele hennepkwekerijen.
 • Het verkeersregiem op rotondes zo eenduidig mogelijk inrichten. De verschillen per rotonde zorgen voor verwarring en onveiligheid.

Milieu
Het APB vindt dat:

 • Gemeentelijke accommodaties energiezuinig moeten zijn. Dit kan door het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen.
 • De gemeente een adviserende rol moet hebben bij bouwplannen en rekening moet houden met mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen.
 • Private initiatieven gestimuleerd moeten worden.
 • Duurzaam gebouwd moet worden met als voorbeeld De Streek.
 • Bij vervanging van openbare verlichting gebruik gemaakt moet worden van ledverlichting.
 • Initiatieven vanuit de woonstichting om de energielasten te verlagen moeten worden gestimuleerd. Voorbeeld hiervan is het opwekken van duurzame energie door maatschappelijke organisaties.

Wegen
Het APB wil:

 • Meer investeringen voor onderhoud en renovatie van het openbaar gebied om de woonomgeving te verbeteren.
 • Dat de kwaliteit van nieuw straatwerk en riolering gewaarborgd wordt. Daarvoor is meer en betere controle op de uit te voeren werkzaamheden nodig.
 • Aandacht voor straten, pleinen, achterpaden en openbare gebouwen zodat die goed toegankelijk zijn, zonder wateroverlast en met goede verlichting.

Openbaar Groen
Het APB wil binnen het stedelijk gebied aanvullend groen, zeker in de wijken waar niet aan de groennorm wordt voldaan.

Riolering
Het APB vindt dat er blijvend aandacht besteed moet worden aan het voorkomen van wateroverlast. Bij nieuwe ontwikkelingen zal rekening gehouden moeten worden met de waterberging voor gebiedseigen water, en bij herbestrating van wegen naar capaciteitsverhoging van het rioolstelsel door bijvoorbeeld afkoppeling van regenwater.

Afval
Het APB wil dat:

 • De kosten voor de extra ledigingen van restafval in de hand gehouden worden.
 • Het mogelijk moet blijven om 2x per jaar 1 halve kubieke meter aan te bieden bij de milieustraat.
 • Direct betaald kan worden bij de milieustraat, in plaats van achteraf de rekening te ontvangen.
 • Extra gecontroleerd wordt op (niet)inwoners die zwerfafval achterlaten en illegaal storten in buitengebieden. Dit moet, voor zover mogelijk, streng gestraft worden.

Vastgoed
Veel gebouwen in Etten-Leur staan leeg op momenten waarop verenigingen en instellingen soortgelijke ruimten nodig hebben. Het APB vindt dat deze gebouwen multifunctioneel gebruikt moeten worden. Hierdoor kunnen gemeentelijke gebouwen vrijgemaakt worden en mogelijk afgestoten worden, wat besparingen oplevert. Hierbij moeten ook gebouwen betrokken worden die niet in eigendom zijn van de gemeente Etten-Leur.

Bestuur en dienstverlening

‘Eerst luisteren naar de inwoners en daarna plannen maken.’ Buurtbeheer en informatiebijeenkomsten van de Raad zijn hier daar ook goede voorbeelden van.

Lees verder

Wonen

Het APB wil het landelijke karakter van Etten-Leur behouden. We zien de overgang van het stedelijke gebied naar het buitengebied graag vloeiend gaan.

Lees verder

Leven

We willen voldoende voorzieningen in Etten-Leur, zodat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Samenwerking tussen inwoners, gemeente, maatschappelijke en professionele organisaties is daarbij van belang.

Lees verder

Werk en inkomen

We werken aan een gezonder lokaal ondernemersklimaat dat door de gemeente wordt ondersteunt, bevorderd en gefaciliteerd. Dit kan met aanbestedingen aan bedrijven in Etten-Leur of bevordering van het winkelhart.

Lees verder

Onze Speerpunten

10 onderwerpen waar wij op dit moment het meeste belang aan hechten en extra aandacht voor hebben.

Lees verder

Onze Ombudsman

Fer van Bergen is ombudsman voor het APB. Fer houdt zich bezig met allerlei vraagstukken binnen de Etten-Leurse samenleving. Dit kunnen alle vraagstukken zijn die binnen het lokale politieke spectrum aan de orde kunnen komen.

Lees verder

Word lid van het APB

Word lid