Werk en inkomen

We werken aan een gezonder lokaal ondernemersklimaat dat door de gemeente wordt ondersteund, bevorderd en gefaciliteerd. Dit kan met aanbestedingen aan bedrijven in Etten-Leur of bevordering van het winkelhart.

Het APB wil ervoor zorgen dat inwoners die moeten rondkomen van een minimum inkomen (de minima) toch kunnen deelnemen aan maatschappelijke activiteiten zoals sportactiviteiten of cultuuronderwijs. Iedereen moet hierbij zijn eigen keuze binnen het aanbod kunnen maken.

Werk
Het APB vindt dat:

 • Aanbestedingen aan lokale bedrijven gegund moeten worden als dat mogelijk is.
 • Werk boven inkomen gaat. Inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen moeten zo snel mogelijk naar (betaald) werk worden begeleid. Dit kan door een re-integratietraject of omscholingstraject.
 • Er gericht beleid moet komen voor werkloze 55-plussers. Het beleid moet er op gericht worden dat deze groep weer aan het werk kan.
 • Er voor werklozen die weinig kans maken op een betaalde baan een actief sociaal activeringsbeleid moet komen waarmee zij een zinvolle dagbesteding hebben, bijvoorbeeld in de wijken.
 • Werkgevers actief benaderd moeten worden om meer inwoners met een arbeidshandicap aan een baan te helpen. De gemeente Etten-Leur moet hierin een voorbeeld stellen.
 • Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving. Als dat niet lukt moet er op een andere manier een bijdrage aan de maatschappij worden geleverd.

Inkomen
Het APB vindt dat:

 • Van uitkeringsgerechtigden verwacht mag worden dat zij zich inzetten voor maatschappelijke functies, betaald of onbetaald.
 • Er voldoende controle uitgeoefend moet worden om uitkeringsfraude te voorkomen.
 • Aangetoonde fraude bestraft moet worden.

Minima
Het APB vindt dat:

 • Inwoners die moeten rondkomen van een minimuminkomen deel moeten kunnen nemen aan maatschappelijke activiteiten.
 • De bijstandsnorm van 120% gehandhaafd moet worden.
 • Schuldhulp verleend moet worden, voor inwoners die in financiële problemen zijn gekomen of in financiële problemen dreigen te komen.
 • Hulp uit de omgeving van inwoners voor inwoners die van een minimuminkomen moeten rondkomen gestimuleerd moet worden. Initiatieven hiervoor kunnen een rol spelen bij het signaleren van probleemsituaties.
 • Stille armoede opgespoord moet worden. Het bereik van de voorzieningen moet breder in beeld worden gebracht, waardoor inwoners die schromen gebruik te maken van de voorzieningen zich veilig en vertrouwd voelen om een beroep op deze voorzieningen te doen.

Bestuur en dienstverlening

‘Eerst luisteren naar de inwoners en daarna plannen maken.’ Buurtbeheer en informatiebijeenkomsten van de Raad zijn hier daar ook goede voorbeelden van.

Lees verder

Wonen

Het APB wil het landelijke karakter van Etten-Leur behouden. We zien de overgang van het stedelijke gebied naar het buitengebied graag vloeiend gaan.

Lees verder

Leven

We willen voldoende voorzieningen in Etten-Leur, zodat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Samenwerking tussen inwoners, gemeente, maatschappelijke en professionele organisaties is daarbij van belang.

Lees verder

Werk en inkomen

We werken aan een gezonder lokaal ondernemersklimaat dat door de gemeente wordt ondersteunt, bevorderd en gefaciliteerd. Dit kan met aanbestedingen aan bedrijven in Etten-Leur of bevordering van het winkelhart.

Lees verder

Onze Speerpunten

10 onderwerpen waar wij op dit moment het meeste belang aan hechten en extra aandacht voor hebben.

Lees verder

Onze Ombudsman

Fer van Bergen is ombudsman voor het APB. Fer houdt zich bezig met allerlei vraagstukken binnen de Etten-Leurse samenleving. Dit kunnen alle vraagstukken zijn die binnen het lokale politieke spectrum aan de orde kunnen komen

Lees verder

Word lid van het APB

Word lid