Onze speerpunten

Wij hebben 10 speerpunten die in ons programma opgenomen zijn en wij we ons hard voor maken.

Het APB:

  1. Is een aanspreekpunt voor alle inwoners. Ons motto is: “Eerst luisteren, dan plannen maken”.
  2. Staat voor veiligheid door goed onderhoud in alle gebieden, goed verlichte straten, buurtpreventie en handhaving.
  3. Vindt dat het gemeentebestuur naar haar inwoners een pro-actieve, oplossingsgerichte en transparante houding aan moet nemen waarbij het uitgangsprincipe ‘Ja, mits’ is en niet ‘Nee, tenzij’ moet zijn.
  4. Ziet er scherp op toe dat het dorpse karakter gehandhaafd blijft.
  5. Vindt dat werk boven inkomen gaat. Zet zich maximaal in voor inwoners met een minimuminkomen zodat iedereen naar eigen vermogen mee kan doen aan de samenleving.
  6. Zet zich in om de kwaliteit van zorg en ondersteuning te waarborgen voor jongeren, ouderen en inwoners met een beperking.
  7. Is zuinig op ons milieu in de breedste zin. Vindt dat er beleid moet komen voor een structureel duurzame samenleving waarin het gebruik van duurzame energie een grote rol speelt.
  8. Is tegen onnodige uitgaven. Is zeer terughoudend met het verhogen van gemeentelijke belastingen.
  9. Vindt dat een gezond ondernemersklimaat gestimuleerd moet worden om daarmee, onder andere, werkgelegenheid te creëren.
  10. Staat voor een goed en betaalbaar aanbod van cultuur, sport en recreatie zodat jongeren en ouderen gestimuleerd worden mee te doen.

Bestuur en dienstverlening

‘Eerst luisteren naar de inwoners en daarna plannen maken.’ Buurtbeheer en informatiebijeenkomsten van de Raad zijn hier daar ook goede voorbeelden van.

Lees verder

Wonen

Het APB wil het landelijke karakter van Etten-Leur behouden. We zien de overgang van het stedelijke gebied naar het buitengebied graag vloeiend gaan.

Lees verder

Leven

We willen voldoende voorzieningen in Etten-Leur, zodat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Samenwerking tussen inwoners, gemeente, maatschappelijke en professionele organisaties is daarbij van belang.

Lees verder

Werk en inkomen

We werken aan een gezonder lokaal ondernemersklimaat dat door de gemeente wordt ondersteunt, bevorderd en gefaciliteerd. Dit kan met aanbestedingen aan bedrijven in Etten-Leur of bevordering van het winkelhart.

Lees verder

Onze Speerpunten

10 onderwerpen waar wij op dit moment het meeste belang aan hechten en extra aandacht voor hebben.

Lees verder

Onze Ombudsman

Fer van Bergen is ombudsman voor het APB. Fer houdt zich bezig met allerlei vraagstukken binnen de Etten-Leurse samenleving. Dit kunnen alle vraagstukken zijn die binnen het lokale politieke spectrum aan de orde kunnen komen

Lees verder

Word lid van het APB

Word lid