Onze Ombudsman

Fer van Bergen is ombudsman voor het APB. Fer houdt zich bezig met allerlei vraagstukken binnen de Etten-Leurse samenleving. Dit kan over alles gaan wat in de lokale politiek voorkomt.

Fer wil graag vanuit de Etten-Leurse bevolking geattendeerd worden op onderwerpen die aandacht verdienen. Maar hij pakt ook op eigen initiatief en op verzoek van de fractie van het APB onderwerpen op.

Hieronder staan acties die door Fer al met succes zijn afgehandeld.

Stuur uw mail naar Fer van Bergen of naar info@apbetten-leur.nl

Acties

Fietspaden Attelakenseweg

Na melding van een inwoner over de staat van de fietspaden werd door de ombudsman gelijk actie ondernomen.
Tussen de tegels waren grote voegen waar je met de fietsbanden makkelijk tussen raakt en dit schept gevaarlijke situaties.
Vooral bij de spoorwegovergang moest snel actie ondernomen worden.

Na melding aan de gemeente zijn de voegen opgevuld, alle verzakte tegels zijn eruit gehaald opnieuw bestraat. Hiermee is voorlopig het gevaar voor de fietsers geweken.

De reconstructie van het fietspad aan de Attelakenseweg staat op zijn vroegst in december 2018 met een uitloop naar de eerste helft van 2019 gepland. Dit duurt dus nog even.

Geen klacht kunnen oplossen maar wel een helpende hand.

Bij onze ombudsman worden regelmatig klachten gedropt. Maar helaas kan hij niet met alle klachten aan de slag. Een voorbeeld hiervan is een melding over het illegaal afval dumpen bij containers.

Eind vorig jaar meldde een inwoner aan een BOA (Buitengewoon Onderzoeks Ambtenaar) dat er illegaal afval was gedumpt bij een ondergrondse container. Omdat de man zich hier aan ergerde was hij zelf op onderzoek uitgegaan en vond tussen de gedumpte spullen gegevens waaruit kon blijken wie de illegale dumper van het afval was. Hij leverde, met trots over zijn actie, deze gegevens aan bij de BOA. Daarnaast leverde hij de informatie aan bij een medewerker van de gemeente. Hij was in de veronderstelling dat zowel de BOA als de gemeentelijke medewerker hiermee aan de slag zouden gaan.  Dit bleek helaas niet mogelijk te zijn.

Omdat de inwoner zich niet gehoord voelde en hem dat frustreerde, schakelde hij onze ombudsman in. Uit onderzoek van de ombudsman bleek dat een BOA of politieagent niets kan doen met bewijsmateriaal dat door derden geleverd wordt omdat dit gemanipuleerd kan zijn.  Daarom moeten zij zelf de bewijzen vinden in het afval.

Fer heeft de melder hiervan in kennis gesteld en hem geadviseerd nogmaals contact op te nemen met de BOA en gemeentemedewerker om zijn ontevreden gevoel kenbaar te maken. Dit heeft geleid tot een gesprek waar alles open en transparant is uitgesproken. De BOA was zich er niet van bewust van geweest dat hij de inwoner met een ontevreden gevoel had achter gelaten.

Advies van de ombudsman:

In geval van een illegale dumping meldt dit altijd met de BuitenBeter app en ga niet zelf op onderzoek uit!

Nut van de BuitenBeter app

Tijdens de weekmarkt werd door een bewoonster uit de Pleinstraat in Etten-Leur een klacht geuit bij het APB over de gemeentewerken. Voor onze ombudsman was dit een reden om langs te gaan bij deze mevrouw om haar verhaal te horen. Deze klacht is inmiddels opgelost. Maar voordat deze klacht was opgelost wandelde Fer, onze ombudsman, eerst door de Pleinstraat om te zien wat voor straat dit is. Zijn conclusie was: “Geweldig dat er nog zulke authentieke straten in Etten-Leur zijn.”  Een beeld uit de jaren 50 kwam terug. Het is een doodlopende straat waar je nooit zomaar inrijdt.

Tijdens het wandelen kwam er spontaan een nieuwe klacht. Fer sprak een man aan die zijn wagen stond te wassen. De man en een belangstellende buurvrouw maakten van de gelegenheid gebruik om hun ongenoegen uit te spreken over het slechte onderhoud aan de sloten. Zij ondervonden last van de afloop van hun sloot.

Fer vroeg of zij bekend waren met de BuitenBeterAPP. “Nee, die kende ze niet.” Fer meldde ter plekke in het bijzijn van deze mensen, 3 klachten. Dat was maandag 5 februari en op donderdag 8 februari komt het bericht dat alle klachten zijn verholpen. De dag daarna heeft Fer de man gebeld om te vragen hoe de status van de sloten was. De man was verrast dat er gebeld werd door het APB. “Perfect, goed werk van het APB”, was zijn antwoord.

Brieven aan het college van b & w.

Hieronder een samenvatting van deze brieven:

brief 23 november 2017

De oversteekplaatsen rondom het Anbarg zijn onderzocht, in de Emmalaan en de Bernhardlaan. 

In Etten-Leur is het beleid dat bij iedere voetgangersoversteekplaats een drempel wordt geplaatst waar dat nodig is. Dit is vooral belangrijk bij locaties waar veel inwoners met een beperking en ouderen die gebruik moeten maken van rollator of rolstoel wonen.

Probleem:

Op de hoek van de Emmalaan en Bernardlaan is aan één kant van de weg een drempel geplaatst en aan de overkant is het straatwerk zo aangepast dat daardoor het plaatsen van een drempel niet noodzakelijk was. Maar het probleem is dat er geen rekening mee is gehouden:

  • dat de oversteken niet tegenover elkaar liggen;
  • het hoogteverschil te groot is voor rolstoel- en rollatorgebruikers;
  • inwoners om een lantaarnpaal heen moeten omdat die precies op de doorgang geplaatst is.

Omdat het APB er voorstander van is Etten-Leur WMO proof te maken heeft Fer gevraagd wat het college aan deze situatie gaat doen en wat het beleid is bij herinrichting van vergelijkbare situaties.

Toevallig deed Fer zijn rondgang op de dag dat het plastic afval werd ingezameld en trof deze afvalberg aan. Zie foto.

Brief aan het college 8 november 2017

Onkruidverwijdering
Sinds het niet meer verantwoord is onkruid te verwijderen en tegen te gaan met chemische onkruid bestrijdingsmiddelen zijn hier alternatieven voor gekomen. De Gemeente Etten leur heeft er voor gekozen om onkruid te verwijderen met borstelmachines. Waarnemingen van de werkwijze en resultaten gaven bedenkingen. Daarom is er een klein onderzoek gedaan om te kijken of het aannames of feiten zijn dat de lantaarnpalen beschadigd raken van deze mechanische onkruidverwijdering.

Grasmaaien
Ook het grasmaaien op grasstroken met daarin lantaarnpalen brengt risico met zich mee. Een nieuwe trend is een kunststof sok te plaatsen aan de voet van de lantaarnpaal. Dit om schade te voorkomen. Dit wordt echter niet consequent doorgevoerd. Periodiek huurt de Gemeente Etten-Leur bij een bedrijf borstelmachines met chauffeur in, om het onkruid te verwijderen op moeilijke plaatsen zoals parkeervakken, goten naast trottoirs en op het trottoir zelf. Ook gras wordt mechanisch gemaaid door inhuurkrachten of eigen personeel. Het manoeuvreren rond lantaarnpalen en alle andere obstakels vereist vakmanschap en precisiewerk. Uit waarnemingen lijkt het, dat deze werkzaamheden vaak met hoge snelheden gedaan wordt. Het komt over dat de uitvoering erg ruw gedaan wordt.

Rondgang
In de volgende straten werd een rondgang gehouden: Kraanvogel, Kwikstaart, Waterhoen,  Lage Vaartkant, Park van de Lage Vaartkant, Nachtegaal, Albatros, Irenelaan, Wilhelminalaan, Vincent van Goghplein, Oranjelaan en Heggemus.
Gebleken is dat van de 153 lantaarnpalen, er 20 beschadigd zijn waarvan er 5 in het gras staan, er 15 op tegels zijn geplaatst, er 28 een sok hebben waarvan er 4 aanrijdingsschade hebben.

De beschadigingen zijn veelal gelijk. Zowel bij het gras als op de tegels is te zien dat er beschadigingen zijn ontstaan door mechanisch contact. Er zijn diep ingesleten groeven die snel roesten. Het roesten gaat sneller omdat na het borstelen ook de roest verdwijnt en de urine van honden nog sneller zorgt voor meer roest. Dit zorgt ervoor dat de palen steeds dunner worden en op de duur zo zwak worden dat ze kunnen afbreken bij een harde wind.