DENKTANK

Door het bestuur en de fractie is een denktank opgericht. Dit is een lang gekoesterde wens die in februari 2018 vorm heeft gekregen.
De Denktank bestaat uit leden van het APB die op verschillende gebieden hun eigen kennis en specialisme hebben. Samen verdiepen zij zich in een al dan niet actueel onderwerp of project dat een maatschappelijk en/of politiek doel heeft. Wanneer de kennis of wetenschap ontbreekt kan externe expertise ingeschakeld worden. Het doel is dat de onderwerpen en projecten vernieuwend en/of grensverleggend zijn, duurzaam en gericht op de toekomst. De Denktank werkt onafhankelijk van het bestuur, de fractie en de leden om zo alle belemmerende kaders weg te nemen waarbij wel in de geest van het APB gehandeld wordt. Het motto is en blijft dat het APB dicht bij de mensen moet staan. Door de denktank worden de onderwerpen en projecten geanalyseerd en uitgewerkt en daarna met aanbevelingen voorgelegd aan het bestuur en de fractie.
Alle inwoners van Etten-Leur kunnen onderwerpen aandragen waarvan en waarom zij vinden dat deze aandacht nodig hebben of aan vernieuwing of verandering toe zijn.
Maart 2018

 

APB GROOTSTE PARTIJ

We hebben de verkiezingen gewonnen, vreugde maar ook verdriet

Allereerst is er de spanning die tijdens het campagne voeren langzaam opgebouwd wordt richting verkiezingen. Vervolgens is er de ontlading op 21 maart tijdens de uitslagenavond in het vergadercentrum waar het APB zo net na middernacht de grootste partij blijkt te zijn en de euforie groot is. APB weer de grootste partij van Etten-Leur, daar hebben we het per slot van rekening toch allemaal voor gedaan, op ruime afstand (ruim2% minder stemmen) gevolg door het CDA en, heel verrassend, Ons Etten-Leur die 2 zetels winnen en op 5 uitkomen.
Helaas wordt het verschil in stemmen (ruim 400 meer dan het CDA) niet uitgedrukt in de zetelverdeling, beiden houden wij 6 zetels. Vaak wordt dit niet gezien als winst, maar geloof mij: als je eenmaal op 6 zetels staat in Etten-Leur is het behouden van deze zetels net zo’n grote prestatie als het groeien van 3 naar 5.

Alle euforie rondom de verkiezingswinst wordt echter heel snel de kop ingedrukt als op zondagochtend 25 maart het ongelooflijke bericht komt dat onze vriend en collega raadslid Ron Rosbak is overleden: hoezo vreugde omdat wij de grootste zijn, hoezo blij omdat wij de nieuwe coalitie mogen gaan smeden, hoezo blij dat wij het CDA weer voorbij zijn?

APB werd met 21,87% de grootste partij, dat levert ons dat 6 zetels op.  Op 29 maart werd de nieuwe raad geïnstalleerd. Voor het APB zijn dit Kees van Aert, Kim van Drongelen, Jennie Boer, Peter van der Wulp en Erik Hommel. Wilfred van de Linden zal op een later tijdstip geïnstalleerd worden, hij was helaas verhinderd. Fer van Bergen werd weer burgerlid.

Op maandagavond moeten de nieuwgekozen raadsleden hun benoemingsbesluiten gaan ophalen, en moeten er foto’s gemaakt worden voor de gemeentelijke website. Na deze plichtplegingen is er een korte bijeenkomst met het bestuur van het APB waarin wij Ron herdenken en samen dit ongelooflijke verlies bespreken en afspraken maken voor de rest van deze uiterst bizarre week.
Op dinsdagavond wordt er afscheid genomen van de ‘oude’ raad. De plek van Ron is leeg en wordt opgevuld met zijn foto, een mooi bloemstuk en een brandende kaars: een heel mooi gebaar, maar een hele zware avond voor het APB.
Op woensdagavond is de eerste vergadering over de coalitievorming. Het te volgen proces en de voorgenomen procesbegeleider worden afgestemd met de fractie uit de nieuwe raad en vinden unaniem goedkeuring. De vergadering wordt voorgezeten door het APB in de persoon van Kees van Aert, geflankeerd door Jef van Vliet en Peter van der Wulp, zij vormen het onderhandelingsteam.
Op donderdagavond is de installatie van de nieuwe raad. Maar op die avond is ook het ‘afscheid nemen’ van Ron.  Men spreekt wel eens over een ‘rollercoaster van emoties’, dit fenomeen hebben bestuur en fractie van het APB op die avond aan den lijve mogen ondervinden.
Maart 2018

COALITIE ONDERHANDELINGEN

Deze zijn gestart met het APB, OEL (Ons Etten-Leur) en het CDA.  OEL ging voor de optie 2 deeltijdwethouders, waarvan May Rijnen voor de portefeuille WMO. APB en CDA konden zich hier niet in vinden, mede hierdoor en de programma’s die niet overeenkwamen is deze formatie mislukt.
Hierna is een coalitie gevormd met de VVD.
Alle kandidaat wethouders hebben zich onderworpen aan een assessment en integriteitstest. Op 24 mei werden de wethouders geïnstalleerd: Kees van Aert (APB), Jan van Hal (CDA) en Martin van der Bijl (VVD).
Mei 2018

 

AFSCHEID VAN JEAN-PIERRE SCHOUW

Tegelijkertijd hebben we na 3 raadperiodes afscheid genomen van wethouder Jean-Pierre Schouw. Wij bedanken hem voor zijn inzet voor de Etten-Leurse politiek, zijn adviezen aan de partij en aan het bestuur.
Mei 2018

 

 

 

APB HOUDT VAST AAN RAADSPROGRAMMA

Na het zomerreces was op maandag 3 september de eerste “Raad debatteert”. In een afgeladen en warme Nieuwe Nobelaer stond een aantal collegevoorstellen op het programma waarin de gemeenteraad werd gevraagd mee te denken of mee te beslissen.
Het dossier “meerlaags bouwen” trok flink wat publieke aandacht. Het college had eerder het voorstel om zes lagen te gaan bouwen aan de Couperuslaan van de agenda gehaald en gevraagd aan de gemeenteraad om mee te denken over de kaders voor het zogenaamde “meerlaags” bouwen.
Het APB heeft hier –zoals u van ons gewend bent- een duidelijke visie over: wij willen hoogbouw beperken en per locatie moet dit afgewogen worden.
Het raadsprogramma dat in mei door de gemeenteraad is vastgesteld gaf aan dat de maximale bouwhoogte beperkt blijft tot vier bouwlagen, uitgezonderd centraal gelegen binnenstedelijke locaties. Sommige partijen “morrelde” aan deze afspraken. Maar het APB wilde vooral eerst duidelijkheid over welk gebied centraal gelegen binnenstedelijke locaties betreft.

Wij vinden het uitvoeren van het woningbouwprogramma relevant maar vinden ook dat bij nieuwbouw goed overleg met de omgeving moet plaatsvinden. Omdat dit volgens ons onvoldoende was gedaan door de initiatiefnemer, konden wij dan ook niet instemmen met het voorstel. Uiteindelijk gingen het CDA en Groen Links met ons mee en werd het voorstel teruggenomen. Het college zal met nieuwe duidelijke kaders komen voor “meerlaags” bouwen om zowel inwoners als initiatiefnemers duidelijkheid te geven.
Het voorstel om het bestemmingsplan Bierdragerspad vast te stellen was afwijkend maar in goed vooroverleg met de omgeving en prima passend in de omgeving. Hier konden wij dus mee instemmen.

Nadat een aantal andere voorstellen al dan niet aangepast akkoord werden bevonden werd het onderwerp “Notitie en verordening doelgroepen sociale woningbouw en middenhuur” behandeld.
Het APB vindt dat iedereen een beroep moet kunnen doen op een passende woning die aansluit bij zijn/haar financiële situatie. Wij willen in deze raadsperiode minimaal 800 nieuwe woningen opleveren, maar ook dat er veel variatie is in het woningaanbod.  Wij konden dan ook met een groot deel van de verordening instemmen om een bepaalde groep (sociale woningbouw en middeldure huurwoningen) enige voorrang te verlenen. Omdat er nog vragen open bleven staan, werd dit agendapunt niet afgehamerd.
Oktober 2018

HERONTWIKKELING COUPERUSLAAN

Het dossier Couperuslaan is een bewogen dossier geworden, getuige de hoge opkomst bij raadsvergaderingen hierover en de vele reacties van omwonenden.
Het APB heeft samen met Groen Links aan de gemeenteraad gevraagd om de ruimtelijke kaders voor de herontwikkeling vast te stellen en het college op te dragen deze kaders in overleg met de omgeving en ontwikkelaar uit te werken in een ontwerpbestemmingsplan.
Wij hebben de opmerkingen van de omwonenden en de wijkvereniging Banakkers aangehoord.

Wij zijn van mening dat:

  • Er onvoldoende geluisterd is naar de omgeving en dat er vooral niet tijdig geïnformeerd werd. Het APB pleit al jaren om de omgeving vooraf en goed bij de plannen te betrekken om zo draagvlak te creëren.
  • Het raadsprogramma niet gevolgd werd waarin duidelijk is gesteld dat buiten het centrum maximaal tot vier lagen wordt gebouwd;
  • Als wij nu afwijken, we direct een precedent scheppen voor andere locaties buiten het centrum.

Het CDA en het APB hebben hiervoor een amendement opgesteld dat werd gesteund door meerdere partijen en is aangenomen.

Wij willen dat de voorgestelde kaders als volgt worden gewijzigd:

  • De appartementen mogen worden gerealiseerd in maximaal 4 woongebouwen van maximaal 4 lagen waarvan 1 woontoren te realiseren met huurwoningen met een maximale bouwhoogte van 14 meter;
  • Op het terrein mag ruimte geboden worden van circa 1.000 m2 ten behoeve van een fysiotherapieruimte in de onderste woonlaag. Als van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt wordt, mogen hier 8 woningen extra worden gerealiseerd;
  • Minimaal 15% van de appartementen moet als middeldure huur worden gerealiseerd waarvoor de kaders gelden zoals bepaald in de “Verordening doelgroepen sociale woningbouw en middenhuur gemeente Etten-Leur” en de “Notitie doelgroepenverordening sociale woningbouw en middeldure huur”.

Wij willen dat de volgende aanvullende kaders worden vastgesteld:

  • Alle noodzakelijke verkeersmaatregelen die direct aan het plan toe te rekenen zijn, komen voor rekening van de ontwikkelaar;
  • Dat de aanwezige groenstrook en waterloop gemeentelijk eigendom blijven;
  • Dat de waterhuishouding in het plangebied moet voldoen aan eisen van het waterschap en de gemeente en geen nadelig effect mogen hebben op de waterhuishouding;
  • Dat de ontwikkelaar in overleg met het college verantwoordelijk is voor het houden van een omgevingsdialoog waarbij de belangen van de omwonenden (binnen de kaders van dit raadsbesluit) worden betrokken. Dit moet leiden tot een verantwoorde stedenbouwkundige opzet en een haalbaar plan.

Stedenbouwkundig wordt het oorspronkelijke idee van 4 identieke woongebouwen nader uitgewerkt en mogelijk losgelaten. Er zal voldoende groen aanwezig moeten zijn.
December 2018

VEILIGHEIDSPLAN

Het college heeft een veiligheidsprogramma opgesteld waar het APB mee akkoord is gegaan.
Bijna alle raakvlakken op het veiligheidsniveau zijn mee genomen. Overheersend is de sociale veiligheid. Hier zijn wij blij mee omdat dit bij onze inwoners sterk leeft.  De speerpunten zijn ambitieus te noemen: aanpak drugs, aanpak voor personen met verward gedrag, aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, woninginbraken, overvallen en straatroven en herkennen van ondermijning van criminaliteit.
December 2018