Leven

We willen voldoende voorzieningen in Etten-Leur, zodat iedereen mee kan doen in onze samenleving. De sociale wijkteams hebben daarin een centrale rol. Samenwerking tussen inwoners, gemeente, maatschappelijke en professionele organisaties is daarbij van belang. We zorgen voor voldoende voorzieningen in Etten-Leur, zodat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Het APB blijft investeren in vernieuwing van onderwijs in Etten-Leur.

Het APB wil al het mogelijke doen om voorzieningen te creëren en activiteiten te stimuleren die leiden tot een maximaal mogelijk welzijn van inwoners, in het bijzonder senioren en mensen met een beperking.

Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
Het APB zet in op:

 • Verdere ontwikkeling van woonservicegebieden. Een woonservicegebied is een (deel van een) wijk waar voldoende voorzieningen zijn voor wonen met zorg.
 • Samenwerking met vertegenwoordigers van de groepen inwoners die ondersteuning nodig hebben bij het zelfstandig kunnen leven.
 • Het levensloopbestendig maken van (nieuwbouw)woningen zodat ouderen en inwoners met een beperking langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
 • Ondersteuning en facilitering mantelzorg.
 • Maatwerk waarbij de goedkoopste doelmatige voorziening uitgangspunt is.
 • Behoud van het huidige beleid, dus geen vermindering van voorzieningen.
 • Extra aandacht voor de zorg en ondersteuning die dementerende inwoners nodig hebben.
 • Het vergroten van “dementvriendelijkheid” door dit meer onder de aandacht te brengen onder alle inwoners.

Gezondheidszorg
Het APB vindt dat:

 • Depressie en eenzaamheid teruggedrongen en voorkomen moeten worden. Activiteiten bij verenigingen en in de wijk zijn daarbij noodzakelijk.
 • In de wijken mogelijkheden gecreëerd moeten worden die ervoor zorgen dat inwoners zo lang mogelijk in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen.
 • Een gezonde leefstijl, sport en beweging voor alle inwoners gestimuleerd moeten worden.
 • Bij uitbreiding van intensieve veehouderij zeer terughoudend opgetreden moet worden. Er mag geen overlast ontstaan voor de omgeving en gevaar op ziektes (q-koorts, longontsteking) moet uitgesloten zijn.

Jeugd
Het APB vindt dat:

 • Er een uitgebreid programma moet komen dat gericht is op voorlichting aan jongeren over diverse onderwerpen en op hulp aan jongeren met problemen.
 • Er speciale aandacht moet zijn voor activiteiten voor jongeren tussen 12 en 18 jaar, waarbij afspraken gemaakt worden met het Jongerenwerk.
 • Er afstemming moet zijn met het onderwijs.
 • Er zware zorg moet zijn als dat nodig is en lichtere zorg als dat kan.
 • Het gehele gezin betrokken moet worden bij het oplossen van problemen die jeugdigen ondervinden.

Ouderen
Het APB vindt dat:

 • Iedereen in Etten-Leur prettig oud moet kunnen worden.
 • Er daarom voldoende betaalbare en geschikte woningen nodig zijn.
 • Inwoners tijdig zelf zoveel mogelijk maatregelen moeten nemen om hun woning geschikt te maken en te houden voor hun oude dag.
 • Er voldoende voorzieningen, zoals wijkgebouwen, in de buurt moeten zijn voor ontmoetingen.
 • Ouderen met mobiele problemen geholpen moeten worden met vervoer en hulpmiddelen voor binnen- en buitenshuis.
 • Ouderen binnen hun financiële draagkracht bij moeten dragen aan de individuele voorzieningen die door de gemeente beschikbaar worden gesteld.

Onderwijs
Het APB vindt dat:

 • Voor iedereen, binnen of buiten de gemeentegrenzen, zo dichtbij mogelijk, passend onderwijs aangeboden moet kunnen worden.
 • Door samenwerking tussen het Katholiek, Protestants en Openbaar onderwijs het onderwijs in zijn totaliteit verbeterd kan worden en op de kosten bespaard kan worden.
 • Samenwerking tussen voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs, ondernemers en gemeente moet zorgen voor een betere aansluiting van schoolverlaters op de arbeidsmarkt.
 • Er meer stageplaatsen voor onze scholieren moeten komen bij bedrijven in Etten-Leur.

Voorschoolse voorzieningen
Het APB vindt dat Peuterspeelzaalwerk en Kinderopvang ervoor moeten zorgen dat ontwikkelingsproblemen van kinderen vroegtijdig gesignaleerd kunnen worden.

Sport
Etten-Leur heeft kwalitatief goede sportfaciliteiten. Het APB vindt dat samen met verenigingen onderzocht moet worden hoe deze multifunctioneler en intensiever gebruikt kunnen worden en hoe er meer ouderen gestimuleerd kunnen worden te gaan sporten.

Cultuur, toerisme en recreatie
Het APB vindt dat:

 • Er een kwalitatief goed cultureel aanbod naar behoefte moet zijn tegen gelijkblijvende of lagere kosten. Samenwerking tussen organisaties moet daarbij worden aangemoedigd.
 • Plaatselijke sociaal culturele activiteiten nooit mogen lijden onder commerciële activiteiten in de sociaal culturele gebouwen in Etten-Leur. Maatschappelijke evenementen moeten voorrang krijgen op puur commerciële activiteiten.
 • De ingezette weg op het gebied van kunst en cultuuronderwijs door middel van KOEPEL voortgezet moet worden. Kinderen komen op deze manier vroegtijdig en op een speelse manier in aanraking met kunst en cultuur.
 • Bestaande en nieuwe evenementen in Etten-Leur gestimuleerd moeten blijven, bijvoorbeeld door subsidiëring, om Etten-Leur cultureel, toeristisch en recreatief bruisend te houden. Daarbij samenwerking zoeken met de Van Goghstichting, de horeca, het winkelhart, de VVV etc.

Wijken
Het APB vindt dat er wijkgericht gewerkt moet worden zodat inwoners nog meer mee gaan denken, mee gaan praten en meebeslissen over zaken die betrekking hebben op hun buurt.

Bestuur en dienstverlening

‘Eerst luisteren naar de inwoners en daarna plannen maken.’ Buurtbeheer en informatiebijeenkomsten van de Raad zijn hier daar ook goede voorbeelden van.

Lees verder

Wonen

Het APB wil het landelijke karakter van Etten-Leur behouden. We zien de overgang van het stedelijke gebied naar het buitengebied graag vloeiend gaan.

Lees verder

Leven

We willen voldoende voorzieningen in Etten-Leur, zodat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Samenwerking tussen inwoners, gemeente, maatschappelijke en professionele organisaties is daarbij van belang.

Lees verder

Werk en inkomen

We werken aan een gezonder lokaal ondernemersklimaat dat door de gemeente wordt ondersteund, bevorderd en gefaciliteerd. Dit kan met aanbestedingen aan bedrijven in Etten-Leur of bevordering van het winkelhart.

Lees verder

Onze Speerpunten

15 onderwerpen waar wij op dit moment het meeste belang aan hechten en extra aandacht voor hebben.

Lees verder

Onze Ombudsman

Fer van Bergen is ombudsman voor het APB. Fer houdt zich bezig met allerlei vraagstukken binnen de Etten-Leurse samenleving. Dit kunnen alle vraagstukken zijn die binnen het lokale politieke spectrum aan de orde kunnen komen.

Lees verder

Word lid van het APB

Word lid