In de loop van 2021 moet de nieuwe Omgevingsvisie afgerond gaan worden. In deze visie verwoord de gemeente haar toekomstplannen op gebied van: 

 • Werken (= bedrijventerreinen); 
 • Wonen (= bouwplannen); en  
 • Mobiliteit (= verkeersinfrastructuur).  

In de visie wordt vooruit gekeken naar 2030 en (beperkt) verder. In 2019 zijn, in aanloop naar deze visie, gesprekken gevoerd met inwoners, ondernemers, maatschappelijk organisaties en belangengroepen. Deze gesprekken hebben geleid tot een aantal denkrichtingen op bovengenoemde gebieden. Deze denkrichtingen zijn verwoord in een deelnotitie waarover de gemeenteraad zich uit heeft gesproken. 

Onderstaand zullen wij de APB standpunten op deze aandachtsgebieden op hoofdlijnen verwoorden:

 • Werken (= bedrijventerreinen):
  • In Etten-Leur zijn drie locaties in beeld voor mogelijke nieuwe bedrijventerreinen:
   • Middendonk-Oost (9 ha.)
   • Bankenstraat-West (7 ha.)
   • Hoge Haansberg-Zuidwest (2,5 ha.)
  • Het college wil op dit moment GEEN nieuwe bedrijventerreinen aanleggen maar het bestaande bedrijventerrein (Vosdonk) her ontwikkelen daar waar leegstand ontstaat en revitaliseren om het aantrekkelijk te maken voor nieuwe bedrijven.
  • Het APB onderschrijft dit standpunt volledig.
 • Wonen (= woningbouw):
  • Er is een groot tekort aan huur- en koopwoningen in bijna alle klassen.
  • Het college vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met het aannemen van een extra woningbouwtaak: het APB stemt hier uiteraard mee in.
  • Op termijn zal er behoefte zijn aan één of meerdere nieuwe woonwijken in Etten-Leur, hiervoor de volgende locaties in beeld:
   • Hoge Haansberg
   • Lage Vaartkant
   • Groene wig
  • Daarnaast zijn er een groot aantal binnenstedelijke locaties waar momenteel en in de nabije toekomst woningen gebouwd worden. Een aantal voorbeelden (niet uitputtend):
   • Van Bergenpark
   • Juvenaat
   • Couperushof
   • Kloostervelden
   • Nieuwe Nobelaer terrein
  • Het standpunt van het college is als volgt:
   • Korte termijn (tot 2024/2025): alleen binnenstedelijke ontwikkelingen.
   • Middellange termijn (vanaf 2024/2025): ontwikkelen Hoge Haansberg als nieuwe woonwijk met minimaal 600 woningen.
   • Lange termijn (vanaf 2030): ontwikkelen Lage Vaartkant waarbij hoeveelheid woningen nog ter discussie staat.
   • Groene Wig gebruiken als uitloopgebied, met mogelijk alleen randbebouwing en geen nieuwe woonwijk.
  • Het APB gaat hier grotendeels in mee met dien verstande dat wij geen ruimte zien voor een grote woonwijk aan de Lage Vaartkant en woningbouw hier slechts beperkt plaats kan vinden (maximaal 150 tot 200 woningen). De nieuwe woonwijk aan de Hoge Haansberg mag van het APB wel groter worden dan de geplande 600 woningen: verdubbeling of verdrievoudiging is bespreekbaar.
 • Mobiliteit (= verkeersinfrastructuur):
  • Ten aanzien van verkeer zijn er in Etten-Leur op diverse plaatsen grote problemen met verkeerintensiteit, verkeersoverlast en veiligheid. Een aantal voorbeelden:
   • Situatie rondom het van Bergenplein
   • Lichttorenhoofd
   • Lange Brugstraat
   • Vijfhuizenweg (inclusief spoorwegovergang)
   • Kuispunt Lichttorenhoofd-Vijfhuizenweg-Kloosterlaan
   • Aletta Jacobslaan-Statenlaan-Concordialaan
   • Rode Poort
   • Rotonde bij oostelijke inrit parkeergarage
  • Bovenstaande problemen gecombineerd met lopende en toekomstige bouwplannen vraagt om actie. In de omgevingsvisie worden een aantal oplossingsrichtingen voorgesteld:
  • Oostelijke randweg:
   • Vanaf de ambachtenlaan via een tunnel of viaduct het spoor over en parallel aan de Lage Vaartkant richting Praxis waar aangesloten wordt op de Bredaseweg.
   • Hiermee kan een aantal van bovengenoemde problemen op Etten-Leur Noord aangepakt worden.
   • Het APB is groot voorstander van het aanleggen van deze oostelijke randweg.
  • Noordelijke randweg:
   • Vanaf Keenseweg of Zevenbergseweg een randweg om Groot- en Klein Sander heen richting Haansberg en aansluiten op Hoevenseweg.
   • Hier kan een aantal van bovengenoemde problemen opgelost worden en kan de nieuwe woonwijk Hoge Haansberg ontsloten worden. Tevens kan hiermee al het zware vracht- en landbouwverkeer (wat geen bestemmingsverkeer is) uit de wijken geweerd worden.
   • Het college wil deze randweg NIET aanleggen.
   • Het APB wil deze noordelijke randweg WEL aanleggen en ziet hem, samen met de Oostelijke randweg, als oplossing voor de meeste verkeersproblemen in Etten-Leur Noord.
  • Doortrekken Aletta Jacobslaan:
   • In de omgevingsvisie wordt voorgesteld om in plaats van een Noordelijke rondweg de Aletta Jacobslaan via de groenstrook en het waterretentiebekken door te trekken richting Haansberg en Hoevenseweg. Hiermee kan de nieuwe woonwijk Hoge Haansberg ontsloten worden en een groot deel van het (zware) verkeer geweerd worden van de Statenlaan, Concordialaan west en een deel van de Hoevenseweg.
   • Deze optie wordt voorgesteld als voorkeursoptie vanuit onze ambtenaren.
   • Het APB is vanaf het moment dat deze optie een reële mogelijkheid werd TEGEN het doortrekken van de Aletta Jacobslaan geweest en hebben dat op alle mogelijke momenten naar buiten toe geventileerd.
   • Het APB is lange tijd de enige partij geweest die een duidelijk standpunt in heeft genomen.
   • Inmiddels heeft behandeling in de Raad Debatteert uitgewezen dat de gehele gemeenteraad tegen het doortrekken is.
   • Het APB heeft in deze Raad Debatteert geopperd om de optie te verwijderen uit de plannen om daarmee de direct belanghebbenden tegemoet te komen en deze optie niet als een soort van ‘zwaard van Damocles’ boven hun hoofden te laten hangen.
   • Dit initiatief vond navolging bij een groot aantal partijen en zal (naar wij hopen) op 22 februari in de Raad Besluit besloten worden.
  • Financiering plannen:
   • Het aanleggen van een Noordelijke en Oostelijk randweg kost vele tientallen miljoenen en het is natuurlijk makkelijk om te roepen dat ze aangelegd moeten worden, maar ze moeten ook betaald worden.
   • Het APB wil dat het viaduct of de tunnel ten behoeve van de Oostelijk randweg mede gefinancierd wordt door Provincie en ProRail. Beiden zijn zij gebaat bij een soepele verkeersafwikkeling.
   • Voor zowel de Noordelijke als Oostelijke randweg kan financiële steun bij de provincie gezocht worden. In onze directe omgeving worden met financiële hulp van de provincie randwegen aangelegd, een paar voorbeelden: Oudenbosch, Rucphen en Baarle-Nassau.
   • Extra financiering kan gezocht worden in additionele huizenbouw, zoals bijvoorbeeld het verdubbelen van het woningaantal op Hoge Haansberg
   • Geld lenen is op dit moment spotgoedkoop. Uiteraard moeten leningen terugbetaald worden, maar dit kan zonder enorme kapitaallasten, dus gebruik dit middel ook.