Het thema “Afvalbeleid” is in de afgelopen maanden uitvoerig in de gemeenteraad behandeld. In de “Raad Besluit” van 18 februari is beleid vastgesteld wat voor de komende jaren de lijn zal zijn die gevolgd gaat worden.

In oktober 2018 heeft de gemeenteraad kennisgenomen van de 2 varianten van afvalinzameling zoals in de enquête voorgelegd zou gaan worden aan onze inwoners. Een zeer positief punt is dat veel mensen (41%) hier gehoor aan hebben gegeven!  Dat is een hoog percentage.
Onze inwoners vinden het scheiden van afval dus toch wel belangrijk! Zo vindt ook het APB.

Van de deelnemers heeft 71% gekozen voor het behoud van de restafvalcontainer. Een uitslag die het APB zeker respecteert, maar wij hadden stiekem toch gehoopt op de variant waarbij het restafval zelf zou moeten worden weggebracht. Dit, omdat wij ervan uitgaan dat het wegbrengen van restafval toch net een extra prikkel geeft om het afval beter te scheiden en hierdoor het afnemende aantal kilo’s vuil per inwoner wordt voorgezet.
Máár ook met de gekozen variant is het de vervuiler die betaalt en daar staan wij als APB voor 100% achter.

Maar toch hebben wij nog een lange weg te gaan en zullen wij onze inwoners moeten stimuleren, leren en helpen om beter hun afval te scheiden. Daar zullen wij hoog op moeten inzetten.
Maar liefst 38% GFT zit er nog in ons restafval, waarvan 12% aan luiers en incontinentiemateriaal. Dat willen wij terugdringen!  Door meer mogelijkheden te creëren voor het wegbrengen van luiers en incontinentiemateriaal kan vrij snel een slag van 50% reductie van restafval in het GFT gemaakt worden.
Dat er ook is gekozen voor GFT- inzameling bij hoogbouw is positief en zal de ongelijkheid van kosten met de laagbouw rechttrekken. Wij hopen dat er samen met de bewoners goed gekeken gaat worden naar wat de meest geschikte locatie hiervoor is. Dit stimuleert inwoners om hun GFT niet meer bij het restafval te gooien. Hiermee reduceren we het restafval en dus ook de kosten voor onze inwoners.

Dat wij het als gemeente Etten-Leur niet slecht doen was ons al bekend. In het onlangs verschenen artikel in BN De Stem was te lezen dat de inwoners van Etten-Leur beduidend minder voor afvalverwerking hoeven te betalen dan de inwoners van onze buurgemeenten en dat wil het APB graag zo houden.
De verhalen dat in bepaalde gemeentes alles gratis is en niet betaald hoeft te worden voor het afval is natuurlijk niet waar. Afvalverwerking kost geld en in de gemeentes waar zogenaamd hier niet betaald voor hoeft te worden, wordt dit op een andere manier doorberekend. Dat afvalverwerking doorberekend wordt aan de inwoners is terecht, immers de vervuiler betaalt.