Afspraken d.d. 28 april 2022 van de beoogde coalitiefracties en de beoogd wethouders voor de raadsperiode 2022-2026 van de gemeente Etten-Leur na een eerste afstemming met burgemeester De Vries. In het raadsprogramma, dat de gemeenteraad naar verwachting op 23 mei gaat vaststellen, geeft de gemeenteraad aan wat ze de komende vier jaar wil bereiken. In dit coalitieakkoord geven we aan dat wij het raadsprogramma als dagelijks bestuur van de gemeente willen gaan uitvoeren. Ook leggen we in dit akkoord de afspraken vast die we maakten over de voorgenomen portefeuilleverdeling.

Raadsprogramma als kompas

We gaan het raadsprogramma op hoofdlijnen uitwerken en uitvoeren. Dit raadsprogramma bouwen we samen met alle partijen in de gemeenteraad en met onze inwoners, ondernemers, onderwijs, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Door te werken met een raadsprogramma op hoofdlijnen is er ruimte voor alle politieke partijen, inwoners, onderwijs, ondernemers en maatschappelijke organisaties om samen de concrete uitwerking vorm te geven. Dit vanuit de gedachte: ‘Etten-Leur maken we samen’ een fijne plaats om op duurzame wijze te wonen, ondernemen, leren, werken en recreëren. Om aan Etten-Leur maken we samen’ concreet invulling te geven, willen we ook één of tweemaal per jaar met de gehele gemeenteraad en het college minimaal een halve dag om tafel om te spreken over de relatie, de samenwerking (voelt iedereen zich gehoord) en of we nog op schema liggen met de uitvoering van het raadsprogramma. Dit willen we als gemeenteraad en college ook doen met inwoners, onderwijs, ondernemers en maatschappelijke partners. Dit doen we ruim voor de kadernota en ruim voor de begroting. We willen dit doen onder leiding van ervaren moderatoren.

Voorgenomen portefeuilleverdeling

Op hoofdlijnen maakten we de volgende afspraken over de verdeling van de politieke portefeuilles:

APB: Dhr. A.P.M.A Schouw (1e locoburgemeester): ruimte en wonen (excl. Grondbedrijf), verkeer en vervoer, sport en openbaar gebied.

Ons Etten-Leur: Dhr. M.J. Verwijmeren (3e locoburgemeester): sociaal domein, onderwijs (onderwijs-agenda en huisvesting), cultuur en maatschappelijk vastgoed (Van Goghkerk, BVC, wijkgebouwen).

CDA: Dhr. G.J.A.M. de Weert (2e locoburgemeester): economische zaken, toerisme en recreatie, financiën + grondbedrijf, duurzaamheid (incl. afval en circulaire economie), Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (VTH) voor zover niet behorende tot de wettelijke taken van de burgemeester en ICT.

De burgemeester blijft uiteraard haar wettelijke portefeuilles uitvoeren alsmede het algemene beleid op het gebied van communicatie en participatie.

De portefeuilleverdeling wordt in de eerste collegevergadering in detail uitgewerkt en daarna vastgesteld.

Vooralsnog gaan we van start met drie wethouders omdat wij op dit moment denken dat dat voldoende is. Hierbij houden we de optie open om indien noodzakelijk vanwege de werkdruk of vanwege de positie in de regio te gaan werken met een vierde wethouder.