Bestuur en dienstverlening

Het APB wil eerst luisteren naar wat inwoners willen en daarna plannen maken. Klankbordgroepen, werkgroepen, wijkplannen, wijkbijeenkomsten, buurtbeheer en inspreken tijdens informatiebijeenkomsten van de raad zijn daar goede voorbeelden van.

Bestuur en Dienstverlening

Gemeenteraad en College van B&W
Het APB vindt dat:

 • De raad en het college eerst moeten luisteren naar wat inwoners willen en dan pas plannen moeten maken.
 • Het college dicht bij de inwoners moet staan en wil daarom dat de portefeuillehouders herkenbaar en aanspreekbaar zijn.
 • De raad en het college open en eerlijk moeten zijn naar de inwoners.
 • De omvang van de gemeentelijke organisatie afgestemd moet zijn op de reële werkdruk/last. De verhouding tussen vast en ingehuurd personeel hierop afgestemd moet worden, waarbij zo weinig mogelijk gebruik gemaakt moet worden van ingehuurd personeel.
 • De verbonden partijen (Gemeenschappelijke regelingen) waar Etten-Leur aan deelneemt, kritisch gevolgd moeten worden en moet blijven voldoen aan Kwaliteitsverbetering, Kostenbeheersing en Krachtenbundeling. Het APB is hierin de afgelopen 4 jaar kartrekker geweest en wil dit blijven.
 • De samenwerkende gemeenten zich moeten inspannen om hun inwoners duidelijk te maken welke doelen regionaal nagestreefd worden, en wat hiervan waargemaakt wordt.
 • De gemeente moet netwerken op provinciaal en landelijk niveau om subsidies en co-financieringsconstructies te verwerven

Publieksdienstverlening
De verhouding overheid-inwoners is veranderd. Inwoners zijn steeds mondiger en er wordt steeds meer eigen initiatief van hen verwacht. Dat vraagt een ambtenaar nieuwe stijl die in deze nieuwe tijden oplossingsgericht handelt en werkt vanuit de grondhouding; JA MITS en niet vanuit NEE TENZIJ.

Het APB vindt daarnaast dat:

 • Bij de digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening rekening gehouden moet worden met inwoners die geen digitale middelen hebben of er geen kennis van hebben.
 • Het mogelijk moet blijven om telefonisch afspraken te maken en persoonlijke gesprekken te hebben in het stadskantoor.
 • De contacten met de inwoners vanuit een klantgerichte en klantvriendelijke basishouding tot stand moeten komen.
 • De persoonlijke vrijheid van inwoners gerespecteerd moet worden en zoveel mogelijk voorkomen moet worden dat inwoners informatie herhaaldelijk moeten verstrekken.

Dienstverlening aan derden
Het APB staat voor uitwisseling van kennis en capaciteit met andere gemeenten omdat er dan minder extern personeel ingehuurd hoeft te worden en ondersteuning geboden kan worden aan andere gemeenten. Het doel daarbij moet zijn en blijven dat de dienstverlening vanuit de gemeenten verbeterd wordt en de kennis en kunde geoptimaliseerd worden.

Financiën
Het APB wil dat:

 • Inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn.
 • Er bezuinigd wordt als dat nodig is, maar ook geïnvesteerd wordt als dat mogelijk is.
 • Er voldoende reserves zijn om tegenvallers op te vangen.
 • Kostenstijging voor inwoners zoveel mogelijk worden beperkt.

Bestuur en dienstverlening

‘Eerst luisteren naar de inwoners en daarna plannen maken.’ Buurtbeheer en informatiebijeenkomsten van de raad zijn hier daar ook goede voorbeelden van.

Lees verder

Wonen

Het APB wil het landelijke karakter van Etten-Leur behouden. We zien de overgang van het stedelijke gebied naar het buitengebied graag vloeiend gaan.

Lees verder

Leven

We willen voldoende voorzieningen in Etten-Leur, zodat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Samenwerking tussen inwoners, gemeente, maatschappelijke en professionele organisaties is daarbij van belang.

Lees verder

Werk en inkomen

We werken aan een gezonder lokaal ondernemersklimaat dat door de gemeente wordt ondersteund, bevorderd en gefaciliteerd. Dit kan met aanbestedingen aan bedrijven in Etten-Leur of bevordering van het winkelhart.

Lees verder

Onze speerpunten

10 onderwerpen waar wij op dit moment het meeste belang aan hechten en extra aandacht voor hebben.

Lees verder

Onze Ombudsman

Fer van Bergen is ombudsman voor het APB. Fer houdt zich bezig met allerlei vraagstukken binnen de Etten-Leurse samenleving. Dit kunnen alle vraagstukken zijn die binnen het lokale politieke spectrum aan de orde kunnen komen

Lees verder

Word lid van het APB

Word lid