DE LANGE WEG NAAR DE BOUW VAN EEN NIEUWE NOBELAER

MENING VAN HET APB
Het APB heeft altijd een eigen uitgesproken mening gehad over dit onderwerp: een cultureel centrum op Etten-Leur maar waarbij de stichting zoveel mogelijk zelf voor de kosten moet opdraaien. Een eerste stap waar wij achter stonden, was het samenvoegen van alle culturele instanties onder 1 stichting in 1 gebouw, er moest een fusie komen. Voor deze fusie werd een kwartiermaker aangesteld en de fusie werd gerealiseerd waarbij sprake was van een personele inkrimping.

BETAALBAAR
Bij aanvang van de plannen voor nieuwbouw werd er uitgegaan van een investering tussen de 50 en 60 miljoen. Dit was voor het APB niet aanvaardbaar, zeker niet de Etten-Leurse maat waar wij van uitgingen. Gaandeweg het proces werd dit bedrag teruggebracht naar ongeveer 35 miljoen wat door een meerderheid van de raad acceptabel werd gevonden. Niet voor het APB en voor ons was dat ook een van de speerpunten voor de verkiezingen van 2010. Na deze verkiezingen konden we als grootste partij in het bestuursakkoord opnemen dat we dit besluit zouden heroverwegen om tot een meer betaalbare oplossing te komen.
Op onze zoektocht naar vergelijkbare projecten zijn we gaan kijken in Hilvarenbeek waar een nieuw centrum was gebouwd. De haalbaarheid werd daar gevonden in een vlakke vloer theater waar de zitplaatsen konden worden ingeschoven zodat de ruimte multifunctioneel kon worden gebruikt als theater en evenementenzaal.

FACILITEITEN
Geen grote keuken en restaurant faciliteiten, er zou gewerkt gaan worden met lokale cateraars, iets wat het APB ook een kostenbesparende oplossing vond voor de Nieuwe Nobelaer. Ook werden de personeelskosten teruggebracht door te werken met meer vrijwilligers en minder vast personeel. De directie vond een grote keuken noodzakelijk.  Wij konden daar niet mee instemmen. Daardoor kwam het door het APB beoogde voorstel erdoor: voor een veel lager bedrag tussen de 13,5 en 15 miljoen. Alhoewel dit nog niet volledig de wensen van het APB waren konden we hiermee instemmen omdat er eindelijk gekomen was tot een betaalbaar project. Er kwam in februari 2016 een voorstel naar de raad waarbij de gebouwen eerder dan afgesproken werden overgenomen door de gemeente, om financiële ruimte te creëren.  De bouw werd geheel volgens de wensen van het APB aangepast, dus geen grote keuken meer.

NIEUWE DIRECTIE
Een wisseling van de directie had gevolgen voor de organisatie, de nieuwe directie constateerde dat er geen gezonde financiële situatie was en reorganisatie met inkrimping van de personele bezetting noodzakelijk was. De procedure van ontslagen zou volgens inschatting het nodige gaan kosten waarvoor niet al het nodige geld beschikbaar was.

ZITPLAATSEN
In november 2016 kwam de stichting Nieuwe Nobelaer met nog een verzoek naar de raad en wel om het aantal geplande zitplaatsen te verruimen van 400 naar 500. Hierbij hadden wij wel de nodige vragen wat betreft nut, noodzakelijkheid en financiële haalbaarheid. Door de Nieuwe Nobelaer werden ons de cijfers beschikbaar gesteld van het aantal theatervoorstellingen in 2016 met meer dan 400 bezoekers. Uit deze cijfers bleek dat wanneer er 400 zitplaatsen zouden zijn geweest dit een inkomstenvermindering zou betekenen van ongeveer € 40.000 tot € 50.000. Door uit te gaan van 500 zitplaatsen zou de vermindering tussen de € 24.000 en € 30.000 zijn.

SUBSIDIE VAN DE GEMEENTE WORDT AFGEBOUWD
Door het positief bedrijfsresultaat en de meevallende kosten door de reorganisatie kan de Nieuwe Nobelaer de investering van € 130.000 zelf bekostigen, de uitbreiding met 100 stoelen is wenselijk om een gezonde bedrijfsvoering te kunnen behalen, tevens is de investering redelijkerwijs snel terug te verdienen.
De afspraak is dat de Nieuwe Nobelaer met een gezond beleid meer “de eigen broek op zal houden” waardoor de subsidiestroom vanuit de gemeente afgebouwd gaat worden. Ondanks dat er altijd sprake zal zijn van enig bedrijfsrisico, hebben wij in kunnen stemmen met deze investering die de gemeente niets kost en is dit dossier voor het APB vanaf nu gesloten.
Januari 2017

GEMEENTELIJKE BEGROTING  2017

Tijdens de behandeling van de kadernota in juni 2016 hebben de Raadsfracties de kaders aangegeven voor het opstellen van de begroting 2017. In december is de begroting door de raad behandeld en de wensen van de raad zijn hier verwerkt. Toch had het APB enkele opmerkingen bij de begroting over de hondenbelasting en beheren op niveau.

HONDENBELASTING
Het APB is van mening dat de opbrengst van de hondenbelasting alleen moet worden gebruikt om de hondenbezitters te faciliteren en niet mag worden gebruikt voor andere posten in de begroting. In het bestuursakkoord is opgenomen dat in deze raadsperiode de honden uitlaatterreinen veilig, goed verlicht en goed begaanbaar gemaakt moeten worden. Voor de veiligheid van hond en hondenbezitter moeten daar, waar mogelijk de uitlaatterreinen degelijk worden omheind. Er is bij het college op aangedrongen werk te maken van deze afspraken en de inkomsten van de hondenbelasting hiervoor te gebruiken, een gedeelte van deze inkomsten wordt ook gebruikt voor het verwijderen van hondenpoep in het openbaar gebied en controle op de naleving van de regels voor hondenbezitters. Het college heeft toegezegd dit in de komende periode te gaan doen en we zullen dit dan ook nauwlettend in de gaten houden.

BEHEREN OP NIVEAU
Beheren op niveau is een voorziening (financiële reservering) voor het onderhoud van wegen, openbaar groen en verlichting. De raad heeft bij het vaststellen van deze regeling aangegeven op welk niveau wij dit willen. In de begroting werd duidelijk dat er meer wordt uitgeven dan gestort wordt in deze voorziening. Wij hebben de vrees uitgesproken, dat wanneer dit zo doorgaat er op den duur geen financiële middelen meer zijn om dit volgens het gewenste niveau, wat door de raad is vastgesteld, uit te voeren. Zeker omdat er op termijn een groter gebied moet worden onderhouden doordat er nieuwe wijken bij komen, bijvoorbeeld De Streek. Het college gaf aan, hier terug op te komen, met een presentatie. Inmiddels heeft die presentatie plaatsgevonden en ons vermoeden werd bewaarheid, in 2025 is bij schatting de pot helemaal leeg. Het APB heeft een goede leefomgeving hoog in het vaandel en bij de kadernota 2018 zullen we ook zeker inbrengen dat bij de begroting van 2018 geld moet worden gereserveerd om deze voorziening gezond te houden.
Maart 2017

SLOOP JUVENAATGEBOUW

Het college heeft een voorstel ingebracht over de verdere invulling van het terrein dat eigendom was van “de Broeders van Liefde” beter bekend als het Juvenaat. De kaders van dit voorstel bevatten de mogelijkheid voor de toekomstige ontwikkelaar om het nog bestaande gebouw, het Juvenaat te slopen.

ONZE VISIE
Het APB heeft in haar verkiezingsprogramma 2014-2018 opgenomen dat we zoveel mogelijk moeten uitgaan van behoud van karakteristieke en beeldbepalende gebouwen. De reden hiervoor was het destijds voorgenomen besluit om het pand van “dokter Hermans” op de markt te slopen. “Ons Etten-leur” nam het voortouw om dit te verhinderen vanwege het karakteristieke beeld van dit pand en de historie en herinneringen die bij veel van onze inwoners leven.  Na lang aandringen van de raad liet de ontwikkelaar zien dat het kon en het dorpsaanzicht van het pand is behouden gebleven.

BEHOUD VOORBOUW JUVENAAT
Het is onze wens om de voorkant van het Juvenaat te behouden vanwege de historie en karakteristieke eigenschappen, het maakt daarom ook niet uit of je het mooi of niet mooi vind. De gemeente voert een actief grondbeleid met als reden het in de hand houden van de regie over de bestemming. Wij vinden ook in dit geval dat het behoud van het voorgebouw onder deze regie valt. In het verleden is er al veel gesloopt waar we spijt van hebben of zouden moeten hebben, zoals het postkantoor aan de Oude Bredaseweg, de Pastorie van de Nederlands Hervormde Kerk, waar Vincent van Gogh heeft gewoond en het gebouw van de rijkspolitie aan de Roosendaalseweg, en onlangs is het beschermde interieur van de winkel van Jet van Ierssel ook plots verdwenen.
Allemaal erg jammer en ten koste van moderne verstedelijking waardoor een groot gedeelte historie en dorpskarakter verloren is gegaan.
Hoe mooi was het geweest om de stichting van Gogh te vestigen in het pand waar Vincent gewoond heeft. Het Kostershuisje naast de raadzaal hebben we voor sloop kunnen behoeden en het APB is ook zeker van mening dat in ieder geval de voorzijde van het Juvenaat behouden moet blijven, daar gaan we ons volledig voor inzetten.
April 2017

ARMOEDEBELEID

In het onderzoeksprogramma 2016 van de rekenkamer wordt gevraagd in hoeverre het armoedebeleid van de gemeente Etten-Leur als doeltreffend en doelmatig aan te merken is? Er is naar verschillende aspecten van het armoedebeleid gekeken. Daarnaast is het Nibud gevraagd om een minima-effectrapportage (MER) uit te voeren, waarbij het effect van de regelingen op het inkomen van minimahuishoudens wordt vastgesteld. Het onderzoek is gelijktijdig uitgevoerd in de gemeenten Drimmelen, Etten-Leur, Moerdijk en Roosendaal. In een koepelrapportage wordt ingegaan op overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende gemeenten.
Vergeleken met de andere gemeenten heeft Etten-Leur het meest ruime aanbod van minimaregelingen en hanteert de gemeente de hoogste inkomensgrenzen. De gemeente beoogt een integrale aanpak, die het APB in de uitvoering nog niet volledig doorgevoerd ziet worden. Dit is ook bij de andere gemeenten die een integrale aanpak beogen het geval. Uit de MER blijkt dat de effecten van de inkomensondersteunende maatregelen ervoor zorgen dat minima meer te besteden hebben dan in de andere gemeenten.
Het APB kan zich vinden in de bevindingen van de rekenkamer en de reactie van het college, toch willen wij een aantal zaken benadrukken.
1. Zo snel mogelijk oppakken en realiseren van de aanbevelingen.
2. Betere communicatie over de diverse mogelijkheden om armoedeval te bestrijden.
3. Steun aan werkenden die door arbeid gerelateerde kosten onder het minimum komen.

Het is voor het APB belangrijk dat er overleg gaat plaatsvinden tussen de diverse organisaties en de gemeente, het uitwisselen van gegevens over zowel financiële als sociale armoede.
Dit kan bijdragen aan enerzijds het gezamenlijk signaleren van probleemgevallen en anderzijds het voorlichten door deze organisaties over de gemeentelijke regelingen en mogelijkheden aan de inwoners in een armoedesituatie.

Het APB samen met D66 en het CDA stellen het volgende amendement voor:
1. Het college op te dragen om de adviezen van de samenvatting in de eindrapportage te verwerken in de doorontwikkeling van het armoedebeleid en hierover voor de raadcyclus van november
2017 voorstellen aan te bieden aan de gemeenteraad;
2. Het college op te dragen om de aanbeveling van het Nibud, met betrekking tot paren met jongere en oudere kinderen, te verwerken in de doorontwikkeling van het armoedebeleid en hierover
voor de raadcyclus van november voorstellen aan te bieden aan de gemeenteraad.
3. De mogelijkheden te onderzoeken naar structurele steun voor de voedselbank waarbij niet in eerste instantie aan financiële steun gedacht moet worden;
4. De mogelijkheden te onderzoeken naar reparatie van armoedeval bij werkenden die binnen de 120% bijstandsnorm vallen;
5. De mogelijkheden te onderzoeken van het herinvoeren van het boekje bijzondere bijstand in de oude of nieuwe vorm;
6. De mogelijkheden te onderzoeken op welke wijze een betere afstemming tussen alle organisaties die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding plaats kan vinden.
April 2017

HERONTWIKKELING GGZ-TERREIN

Op dinsdag 23 mei 2017 heeft het APB een thema-avond georganiseerd betreffende de herontwikkeling van het GGz-Breburg terrein. Aanleiding voor deze thema-avond was de onrust die onder de omwonenden is ontstaan na communicatie vanuit GGz in de media rondom dit onderwerp. Als APB hanteren wij per definitie het motto: “Eerst luisteren, dan plannen maken” en dat hebben wij ook hier in praktijk gebracht.
De avond is goed bezocht door ruim 30 enthousiaste omwonenden van het GGz-terrein. Zij hebben, samen met de APB raads-, burger- en bestuursleden in een drietal sessies gediscussieerd over de volgende thema’s:
– Functies / bebouwing
– Groen / water
– Wegen / parkeren

De meeste bezoekers van deze avond kwamen goed beslagen ten ijs en het werd al snel duidelijk dat er vooraf goed nagedacht was over dit onderwerp. De discussies waren enthousiast en levendig en er is onder de direct betrokkenen, op hoofdlijnen, consensus over de toekomst van het terrein bereikt.
Alle punten aangaande herontwikkeling van het GGz-terrein die op deze avond genoemd en besproken zijn hebben wij samengevat in een brief aan het college van b & w.
Wij hebben letterlijk alle opmerkingen meegenomen in dit verslag, zowel de opmerkingen waar vanuit de aanwezigen een meerderheid voor was als de opmerkingen waar geen meerderheid voor was.
Het APB hoopt dat wij hiermee een positieve bijdrage leveren aan het proces dat GGz Breburg. Wij hebben deze resultaten ook met GGz Breburg gedeeld.
Mei 2017

HUISARTSENPOST ETTEN-LEUR NOG NIET DICHT

Het APB werd getipt dat de huisartsenpost in Etten-Leur in fasen zou sluiten. De dienst zou ondergebracht worden in Breda. Er werd onmiddellijk actie ondernomen door ons, door een verontruste brief naar het college te sturen.  Het college heeft hierop geantwoord dat de Stichting Huisartsenposten West-Brabant een onderzoek doet naar de herinrichting van de vier posten in Etten-Leur, Roosendaal, Bergen op Zoom en Breda. Naast Etten-Leur, Zevenbergen en Langeweg, maken ook inwoners uit Achtmaal, Bosschenhoofd, Hoeven, Oudenbosch, Rijsbergen, Rucphen, Schijf, Sprundel, Sint Willebrord, Zegge en Zundert nu gebruik van de post in Etten-Leur. Op basis van de resultaten wordt een besluit genomen en een stappenplan opgesteld om het besluit uit te voeren. De Stichting Huisartsenpost heeft toegezegd de betrokken gemeenten op de hoogte te houden en de resultaten toe te lichten.

Augustus 2017