HERONTWIKKELING COUPERUSLAAN 18

Het dossier Couperuslaan is een bewogen dossier geworden, getuige de hoge opkomst bij raadsvergaderingen hierover en de vele reacties van omwonenden.

Het APB heeft samen met Groen Links aan de gemeenteraad gevraagd om de ruimtelijke kaders voor de herontwikkeling vast te stellen en het college op te dragen deze kaders in overleg met de omgeving en ontwikkelaar uit te werken in een ontwerpbestemmingsplan.
Wij hebben de opmerkingen van de omwonenden en de wijkvereniging Banakkers aangehoord.

Wij zijn van mening dat:

 • Er onvoldoende geluisterd is naar de omgeving en dat er vooral niet tijdig geïnformeerd werd. Het APB pleit al jaren om de omgeving vooraf en goed bij de plannen te betrekken om zo draagvlak te creëren.
 • Het raadsprogramma niet gevolgd werd waarin duidelijk is gesteld dat buiten het centrum maximaal tot vier lagen wordt gebouwd;
 • Als wij nu afwijken, we direct een precedent scheppen voor andere locaties buiten het centrum.

Het CDA en het APB hebben hiervoor een amendement opgesteld dat werd gesteund door meerdere partijen en is aangenomen.

Wij willen dat de voorgestelde kaders als volgt worden gewijzigd:

 • De appartementen mogen worden gerealiseerd in maximaal 4 woongebouwen van maximaal 4 lagen waarvan 1 woontoren te realiseren met huurwoningen met een maximale bouwhoogte van 14 meter;
 • Op het terrein mag ruimte geboden worden van circa 1.000 m2 ten behoeve van een fysiotherapieruimte in de onderste woonlaag. Als van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt wordt, mogen hier 8 woningen extra worden gerealiseerd;
 • Minimaal 15% van de appartementen moet als middeldure huur worden gerealiseerd waarvoor de kaders gelden zoals bepaald in de “Verordening doelgroepen sociale woningbouw en middenhuur gemeente Etten-Leur” en de “Notitie doelgroepenverordening sociale woningbouw en middeldure huur”.

Wij willen dat de volgende aanvullende kaders worden vastgesteld:

 • Alle noodzakelijke verkeersmaatregelen die direct aan het plan toe te rekenen zijn, komen voor rekening van de ontwikkelaar;
 • Dat de aanwezige groenstrook en waterloop gemeentelijk eigendom blijven;
 • Dat de waterhuishouding in het plangebied moet voldoen aan eisen van het waterschap en de gemeente en geen nadelig effect mogen hebben op de waterhuishouding;
 • Dat de ontwikkelaar in overleg met het college verantwoordelijk is voor het houden van een omgevingsdialoog waarbij de belangen van de omwonenden (binnen de kaders van dit raadsbesluit) worden betrokken. Dit moet leiden tot een verantwoorde stedenbouwkundige opzet en een haalbaar plan.

Stedenbouwkundig wordt het oorspronkelijke idee van 4 identieke woongebouwen nader uitgewerkt en mogelijk losgelaten. Er zal voldoende groen aanwezig moeten zijn.

 

VEILIGHEIDSPLAN

Het college heeft een veiligheidsprogramma opgesteld waar het APB mee akkoord is gegaan.
Bijna alle raakvlakken op het veiligheidsniveau zijn mee genomen. Overheersend is de sociale veiligheid. Hier zijn wij blij mee omdat dit bij onze inwoners sterk leeft.
De speerpunten zijn ambitieus te noemen: aanpak drugs, aanpak voor personen met verward gedrag, aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, woninginbraken, overvallen en straatroven en herkennen van ondermijning van criminaliteit.

 

ONDERWERPEN ACCOUNTANTSCONTROLE

De gemeenteraad kan aanvullend op de wettelijke taken voor de accountantscontrole, jaarlijks specifieke aandachtspunten benoemen.

Vragen van verschillende fracties zijn:

 • Breng door middel van een deelwaarneming in beeld of het proces van declareren door college, gemeenteraad en ambtenaren verloopt zoals vastgelegd.
 • In hoeverre zijn de duurzaamheidsleningen (woningen, verenigingen en maatschappelijk vastgoed) rechtmatig verstrekt? Passen de leningen binnen het begrotingskader? Op welke wijze vindt bewaking van de voorwaarden plaats zoals in de leenovereenkomsten vastgelegd?
 • Wat is het financieel resultaat in de jeugdzorgregio West-Brabant-West en hoe is dit resultaat per gemeente opgebouwd? Als er tekorten zijn op de jeugdzorg, welk deel van deze tekorten komt dan voor rekening van de gemeente Etten-Leur?
 • Voor het gevoerde ICT-beleid in relatie tot de Gemeenschappelijke Regeling ICT West-Brabant West: realiseren we wat we afgesproken hebben en gebeurt dit ook volgens de afgesproken kosten?
 • Maak inzichtelijk welke kosten ten laste van het toegekende krediet voor het zwembad zijn gebracht.

 

WIJZIGING BELASTINGSAMENWERKING

Met ingang van 1 mei 2019 neemt de BWB een deel van de WOZ-taken van de gemeente Breda over. Het betreft de taken taxatie en waardebepaling en de behandeling van de bezwaar- en beroepschriften.
Dit heeft tot gevolg dat een teruggave van € 176.000 voor de huidige deelnemers, voor Etten-Leur is dit ongeveer een voordeel van € 12.000.