Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Etten-Leur is een mooie en prettige gemeente waarin ruim 19.000 huishoudens wonen, werken en leven. Om te kunnen garanderen dat er in de toekomst voldoende woningen beschikbaar zijn zal er op korte termijn flink werk gemaakt moeten worden van woningbouw voor jong en oud. En wel op zo’n manier dat het historische dorpse karakter van Etten-Leur hand-in-hand gaat met het stadse voorzieningenniveau.

9. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Bouwen met behoud cultuurhistorisch en dorps karakter

Het APB is van oudsher een partij die strijd voor het behoud van onze cultuurhistorische bebouwing: er is al te veel verloren gegaan. De afgelopen jaren hebben wij hier ook in de gemeenteraad voor gestreden met schitterende resultaten: het Antonius hoofdgebouw op Leur en het hoofdgebouw van het Juvenaat. Twee oude gebouwen die op schitterende wijze verbouwd zijn of worden met behoud van hun cultuurhistorische karakter.

Het APB is nog steeds tegenstander van het realiseren van hoogbouw in Etten-Leur. Maximaal 4 woonlagen was en is voor ons nog steeds de norm. De enige uitzondering hierop is ons centrumgebied, de rest van Etten-Leur dient hiervan gevrijwaard te blijven.

Nieuwbouwwijk ‘Hoge Haansberg’

Het APB is van mening dat de geplande nieuwe woonwijk ‘Hoge Haansberg’ benut moet worden om het merendeel van de benodigde woningen te herbergen. De geplande 600 woningen is veel te weinig: dit moet minstens het dubbele aantal, misschien wel het driedubbele aantal worden zodat wij kunnen voorzien in de vraag van onze eigen bevolking, zonder dat dit tot ongewenste verkeersopstopping leidt. Deze wijk dient ook ingericht te worden met een brede school (inclusief wijkgebouw) en een lokaal winkelplein. In deze nieuwe wijk dient ook voldoende aanbod voor starters en senioren gerealiseerd te worden.

Kleinschalige bouw Lage Vaartkant

Het APB is absoluut geen voorstander van het realiseren van een woonwijk met 1100 woningen aan de Lage Vaartkant. Dit dient beperkt te blijven tot maximaal 75 tot 100 woningen.

Ook aan de ‘groene wig’ dient geen nieuw woonwijkje te verrijzen. Hier zien wij het graag beperkt tot lintbebouwing en het zou wellicht een goede locatie zijn om te experimenteren met tiny houses.

Beheer openbaar gebied op niveau

Het onderhoud van ons openbaar gebied is de afgelopen jaren door bezuinigingen achteruit gehold en dat is een doorn in het oog van het APB. Hiervoor dient veel meer geld gereserveerd te worden zodat Etten-Leur weer opnieuw die schone, uitnodigende gemeente wordt waar het onkruid niet metershoog staat en de straten vervuild zijn met afval en verdord groen.

Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten

Ten aanzien van het huisvesten van arbeidsmigranten is het APB groot voorstander van het realiseren van een centrale huisvesting op ons industrieterrein, naar voorbeeld van Stella Maris in Welberg. Hiermee worden ook weer goedkopere huur- en koopwoningen vrijgemaakt en wordt de overlast in onze wijken teruggedrongen.

Concrete punten:

  • Behoud cultuurhistorische bebouwing waar mogelijk.
  • Hoge Haansberg optimaal benutten, 1200 tot 1800 woningen.
  • Lage Vaartkant GEEN nieuwe woonwijk met 1100 woningen, maximaal 75 tot 100.
  • Geen hoogbouw (meer dan 4 verdiepingen) in Etten-Leur, alleen in het centrum.
  • Kijk naast de realisatie van appartementen (al of niet bestemd voor senioren) ook eens naar de bouw van meer patiowoningen en zorg dat ze betaalbaar blijven.
  • Bouw ook voor starters en senioren (levensloopbestendig) en geef deze groepen prioriteit.
  • Haal de arbeidsmigranten uit de wijken.
  • Geen industrie ten zuiden van de A58.
  • Pak de onkruidbestrijding en het onderhoud van het openbaar gebied aan en breng dit terug op de oude normen.
  • Onderzoek de mogelijkheid om een anti-speculatiebeding op woningen in Etten-Leur toe te passen.

Word lid van het APB

Word lid