Volksgezondheid en milieu

De wereldwijde uitdaging om een veilige en duurzame woon- en leefomgeving te creëren stopt niet aan de grens van Etten-Leur. Een enthousiasmerende en coöperatieve houding wordt van iedereen verwacht om deze uitdaging aan te gaan. Daarbij kan iedereen in Etten-Leur op kleine en grotere schaal een bijdrage leveren.

8. Volksgezondheid en milieu

Afvalverwerking

Afval is voor veel inwoners een ‘doorn in het oog’, zowel daar waar het zwerfafval als illegale dumpingen bij onze afvalcontainers betreft. Ieder weekend is het weer prijs en dat moet afgelopen zijn. Het APB wil dat deze vervuilers opgespoord en aangepakt worden en wat ons betreft zijn alle opsporingsmethodes toegestaan.

Ook de afvaltarieven zijn voor het APB een punt van aandacht. Enorme tariefstijgingen dienen voorkomen te worden en de kosten voor afval dienen teruggedrongen te worden. Daar waar voordelen behaald worden dienen die ten gunste te komen aan de inwoners van Etten-Leur.

Duurzaamheid stimuleren

Het APB is van mening dat er op gebied van duurzaamheid nog genoeg te winnen valt in Etten-Leur. Een heel simpel voorbeeld is het stimuleren, erkennen en waarderen van duurzaamheidsinitiatieven vanuit de inwoners. Zit als lokale overheid niet in een ‘ivoren toren’ maar luister (net zoals het APB altijd doet) naar datgene wat je inwoners willen en voorstaan.

Ook onze bedrijventerreinen verdienen aandacht. Zij moeten groener en duurzamer ingericht worden, waarbij zonnepanelen op daken van bedrijven een mooie bijdrage kan leveren aan onze klimaatopgave. Een andere optie zou de introductie van sedum-daken op onze bedrijventerreinen kunnen zijn. Deze laatste hoeft zich overigens niet te beperken tot bedrijventerreinen, ook binnenstedelijk kunnen hier nog stappen gezet worden.

Stimuleren gezonde levensstijl

Vanuit onze gezondheidszorg moet een gezonde levensstijl, gezonde voeding, meer sport en beweging voor alle inwoners actief gestimuleerd worden. Dit begint met aandacht hiervoor op scholen maar ook in de publieke ruimte vereist dit aandacht. In andere hoofdstukken is hier reeds aandacht aan besteedt.

Verduidelijken opgave van energietransitie

Onderwerpen als ‘klimaatadaptatie’, ‘transitievisie warmte’ en ‘duurzaamheidsinitiatieven’ klinken steeds vaker in de media en zijn voor veel mensen een grijs gebied. Een groot deel van onze inwoners kent de begrippen maar weet maar half wat het allemaal inhoudt en voor welke opgaves wij als gemeente staan. Neem onze inwoners met helder, simpel taalgebruik mee in deze onderwerpen en leg ze kort, bondig en duidelijk uit voor welke opgave wij als gemeente gezamenlijk staan om te groeien naar een emissie loze gemeente.

Concrete punten:

 • Pak het zwerfafval nog harder aan en blijf ZAP’ers (zwerfafvalpakkers) stimuleren.
 • Pak illegale dumpingen harder aan.
 • Spoor overtreders op en deel hoge boetes uit.
 • Kosten voor afval voor inwoners minimaliseren door meer samenwerking bij afvalverwerking en stimuleren verminderen afval.
 • Maak direct betalen bij de Milieustraat mogelijk om zo de bewustwording van kosten afvalverwerking te vergroten.
 • Stimuleer duurzaamheidsinitiatieven bij onze inwoners.
 • Maak onze bedrijventerreinen groener en duurzamer en stimuleer de ondernemers dit op te pakken.
 • Investeer in zonnepanelen en windenergie.
 • Neem onze inwoners in ‘Jip en Janneke taal’ mee in alle onderwerpen die met duurzaamheid te maken hebben.
 • Zet de actie ‘steenbreuk’ door en breid hem uit.
 • Verbind Alwel v.w.b. duurzaamheidsinitiatieven met huiseigenaren en laat hem meeprofiteren van lopende acties: win -win.
 • Begeleid onze inwoners zorgvuldig en gedetailleerd bij de transitie naar een ‘emissie gemeente’.
 • Stimuleren gezonde leefstijl door bewegen en gezond eten

Word lid van het APB

Word lid