Sociaal domein

Etten-Leur moet een gemeente zijn waarin alle inwoners mee moeten kunnen doen. Op dit moment ervaart het APB dat dit op sociaal gebied niet voor iedereen mogelijk is. Dit vereist inzet van de gemeente op belangrijke thema’s als Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Jeugdzorg maar ook op gezondheid en vitaliteit. Het APB is in zijn algemeenheid van mening dat de sterkte schouders de zwaarste lasten moeten dragen.

7. Sociaal domein

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Op gebied van de WMO ziet het APB graag gecontinueerde aandacht voor woonservicegebieden met de juiste ondersteuning voor mensen die niet zelfstandig kunnen leven. Onze mantelzorgers verdienen meer en betere ondersteuning en waardering. Maatwerk binnen de WMO moet de norm worden, geen eenheidsworst maar op maat geleverde zorg waarbij de goedkoopste doelmatige oplossing het uitgangspunt wordt. Het APB wil dat ‘dementievriendelijkheid’ een begrip wordt in Etten-Leur, en onze dementerende inwoners alle steun en zorg krijgen die zij nodig hebben om een menswaardig bestaan te blijven behouden.

Verminderen depressie en eenzaamheid

Vanuit onze gezondheidszorg moeten depressie en eenzaamheid teruggedrongen worden waarbij onze wijkcentra een cruciale rol moeten spelen. Een gezonde levensstijl, meer sport en beweging voor alle inwoners, moet ook vanuit de gezondheidszorg actief gestimuleerd worden en dragen bij aan het bestrijden van dit probleem.

Verkorten wachttijden jeugdzorg

De jeugdzorg ligt onder vuur de laatste jaren, hier gaan dingen niet goed. Er moet vanuit de jeugdzorg voldoende aandacht zijn voor alle categorieën jeugd, die ieder hun eigen specifieke aanpak vergen. Leidend hierbij is het gezinsplan. Hier ligt ook een signalerende taak bij scholen en jongerenwerk. Zware zorg waar dat gevraagd wordt en lichtere zorg waar dat kan. De huidige wachttijden van 3 maanden dienen teruggebracht te worden tot normale proporties.

Voor jongeren tussen 12 en 18 jaar moet de organisatie van activiteiten verder gestimuleerd worden (samen met onder andere Jongerenwerk). Daarnaast moet er een uitgebreid programma komen dat gericht is op voorlichting aan jongeren over diverse onderwerpen en op hulp aan jongeren met problemen.

Leef- en wooncomfort voor senioren

Het APB wil de komende jaren verhoogde aandacht voor onze senioren. Iedereen verdient het tenslotte om in een prettige leefomgeving met het juiste wooncomfort oud te worden in Etten-Leur. Er moeten daarom meer levensloopbestendige seniorenwoningen gebouwd worden op diverse plaatsen in Etten-Leur, maar dicht bij de essentiële voorzieningen. Onze senioren dienen ook geholpen te worden bij het nemen van maatregelen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Het aanbod van ontmoetings- en beweegvoorzieningen (o.a. in brede scholen en wijkgebouwen) in Etten-Leur voor ouderen is ruim. Meer aandacht en stimulans is gewenst om het gebruik hiervan te vergroten. Dit kan een duidelijke preventieve rol spelen bij het tegengaan van eenzaamheid en depressie en bij het signaleren van problemen; een belangrijke rol in een vergrijzende samenleving. Daarnaast is (zoals eerder al aangegeven) het nodig dat er ook voldoende voorzieningen zijn waarmee onze senioren zicht makkelijk kunnen verplaatsen in Etten-Leur: verruim hiervoor het gebruik van de buurtbus en deeltaxi.

Werk boven inkomen

Nog steeds zijn wij ook van mening dat werk boven inkomen gaat: iedereen moet meedoen in onze samenleving, de kaartenbak van het Werkplein dient zo leeg mogelijk te zijn. Hierbij dient er gericht beleid te zijn voor 55-plussers, voor werklozen met een geringe kans op een betaalde baan en voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Voor alle categorieën valt in onze ogen een zinvolle dagbesteding te bedenken waarmee een positieve bijdrage aan onze maatschappij wordt geleverd.

Verminderen stille armoede

Ook voor mensen met een minimum inkomen geld dat zij deel moeten kunnen nemen aan maatschappelijke activiteiten. Het APB vindt dat de 120% norm voor bijzondere bijstand gehandhaafd moet blijven en dat schuldhulpverlening breed aangeboden dient te worden. In onze ogen dient er een actiever beleid te komen op het opsporen van stille armoede. Het aanbod en de mogelijkheden van onze sociale voorzieningen dient op actieve wijze breder bekend gemaakt en gecommuniceerd te worden.

Concrete punten:

 • Doorontwikkeling woonservicegebieden.
 • Meer levensloopbestendige woningbouw.
 • Mantelzorg moet beter ondersteund en gewaardeerd worden.
 • Meer maatwerk in de WMO.
 • Een gezonde levensstijl met voldoende sport en beweging moet nadrukkelijker vanuit de gezondheidszorg gestimuleerd worden voor alle bevolkingsgroepen.
 • De problemen in de Jeugdzorg moeten worden aangepakt waarbij de verschillende leeftijdscategorieën verschillende aanpak vragen.
 • Betrek bij de Jeugdzorg nadrukkelijker het gezin.
 • Organiseer activiteiten voor jongeren tussen 12 en 18 jaar.
 • Verdere samenwerking op alle gebieden tussen jeugdzorg, WMO en het werkplein Hart van West-Brabant. Maatwerk, uitgaan van de persoon, is hierin belangrijk.
 • Ondersteunen van inwoners met mogelijkheden om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen in hun eigen woonomgeving.
 • Etten-Leur moet een ‘dementie-vriendelijke’ gemeente worden met meer begrip, aandacht en zorg die deze mensen verdienen.
 • Stimuleren van activiteiten bij verenigingen en in de wijk voor ouderen om depressie en eenzaamheid terug te dringen en te voorkomen.
 • In de wijken mogelijkheden gecreëerd moeten worden die ervoor zorgen dat inwoners zo lang mogelijk in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen.
 • Zorg ervoor dat de seniore inwoners voldoende betaalbare mogelijkheden hebben om zich te verplaatsten binnen onze gemeente.
 • Iedereen doet mee in onze samenleving, werk gaat boven inkomen en iedereen levert een positieve bijdrage aan onze samenleving, op welke wijze dan ook.
 • Uitkeringsfraude dient actiever bestreden te worden.
 • De 120% norm voor bijzondere bijstand moet gehandhaafd blijven.
 • Schuldhulpverlening dient bekend te zijn onder onze inwoners die daar mogelijk gebuik van moeten maken en dient actief gestimuleerd te worden.
 • Stille armoede moet opgespoord en bestreden worden en mag niet bestaan in Etten-Leur.

Word lid van het APB

Word lid