Bestuur en Ondersteuning

Etten-Leur is een woonplaats in ontwikkeling: zowel in omvang als in huidige tijdgeest. Hierbij worden de publieke taken door ‘de gemeente’ (college van B&W en alle ambtenaren) uitgevoerd. Het APB wil dat u als bewoner gebruik kunt maken van een servicegerichte, benaderbare, efficiënte en goede dienstverlening van de gemeente. Samenwerking met partners past daarbij, mits deze een voordeel voor de inwoners oplevert.

1. Bestuur en Ondersteuning

Klantgerichte houding

Het APB is van mening dat Etten-Leur een gemeentelijke organisatie verdient met een klantgerichte houding waarbij het belang van onze inwoners voorop dient te staan. Daar waar in het verleden het standaardantwoord ‘nee’ leek te zijn dient dat vandaag de dag ‘ja’ te zijn en dienen ambtenaren benaderbaar en communicatief vaardig te zijn. Onder deze noemer valt voor het APB ook het college en de gemeenteraad. Beide instanties dienen, net als het APB al vele jaren doet, de straat op te gaan en met onze inwoners in gesprek te gaan zodat je direct meekrijgt wat er allemaal leeft onder de bevolking van Etten-Leur.

Bereikbaarheid

Een organisatie die slechts benaderbaar is via telefoon, of vooraf te maken afspraken, is niet meer van deze tijd. Ook onze gemeentelijke organisatie dient met haar tijd mee te gaan en moet gebruik van maken van alle moderne beschikbare hulpmiddelen. Het APB zou graag zien dat je als inwoner zelf kunt kiezen wanneer en op welke manier je de gemeentelijke zaken regelt: op het gemeentehuis, telefonisch of digitaal via internet of app.

Kwalitatieve en flexibele organisatie

Het APB wil dat de omvang van onze gemeentelijke organisatie een voortdurend punt van aandacht is en blijft. Wij zien graag een organisatie die zo slank en efficiënt mogelijk is ingericht waarme de kosten gedrukt worden. Hierbij dient de kwaliteit van de dienstverlening wel goed bewaakt te worden: lagere kosten prima, maar kwalitatief goede dienstverlening vindt het APB belangrijker. In dit kader dient ook goed gekeken te worden naar het gebruik van een flexibele schil (zowel externe inhuur als uitwisseling met andere gemeenten). Deze kan en mag ingezet worden. Het APB realiseert zich dat de inzet van extern personeel duurder is dan de inzet van eigen personeel. De beperkte inzetduur van extern personeel zorgt ervoor dat dit toch een beter middel is om tijdelijke pieken in de werkzaamheden op te vangen dan eigen personeel.

Evenwichtige begroting

Het APB hecht veel waarde aan een gemeentelijke begroting die structureel in evenwicht is en waarbij de lasten voor de burgers zo eerlijk mogelijk verdeeld worden. Sterke fluctuaties in de gemeentelijke heffingen dienen hierbij voorkomen te worden. Het APB wil dat voordelen die op diversen onderwerpen gerealiseerd worden niet alleen gebruikt worden om tekorten op te vangen en reserves aan te vullen. Maar ook geheel of gedeeltelijk ten goede komen aan de inwoners van Etten-Leur.

Samenwerking moet leiden tot efficiëntie en kostenreductie

In Etten-Leur maken we veelvuldig gebruik van Gemeenschappelijke Regelingen (GR), een soort van samenwerkingsverbanden met omliggende gemeenten. Deze GR’en zouden efficiëntie en kostenreductie op moeten leveren en dat doen de meeste ook. Er zijn echter ook Gemeenschappelijke Regelingen die van mening zijn dat zij zelfstandige bedrijfjes zijn geworden en buitensporige begrotingen in moeten dienen en giga-reserves aan moeten houden. Voor het APB schieten deze laatste GR’en hun doel voorbij en willen wij dat we weer terug naar ‘normaal’ gaan en dat samen met de andere deelnemende gemeenten gaan realiseren.

Verkoop gemeentelijke gebouwen met behoud van historisch karakter

Het APB wil dat de hoeveelheid gemeentelijke gebouwen teruggedrongen wordt door de verkoop van niet langer benodigde gebouwen. Dit bespaart weer kosten en levert indirect voordeel voor onze inwoners op. Hierbij dient echter wel zorgvuldig gekeken te worden naar de staat en de cultuurhistorische waarde van deze gebouwen. Het APB is daarom ook (nog) geen voorstander van de verkoop van de Catharina kerk en het oude raadhuis. Dit is voor het APB pas mogelijk als er bij verkoop garanties afgegeven worden omtrent het behoud van hun staat, vorm en historische uitstraling, en zij niet omgetoverd worden tot een modern bouwwerk.

Concrete punten

 • Omvang gemeentelijke organisatie strak bewaken: werkdruk, werklast versus kwaliteit.
 • Cultuuromslag van ‘NEE, tenzij’ naar ‘JA, mits’ doorzetten.
 • Maak een ‘Ambtenaar 2.0’ die creatief ‘out off the box’ denkt.
 • Toon ambities in het verhogen van de kwaliteit van je dienstverlening.
 • Pas een flexibele schil strak toe, en laat externen niet te lang zitten.
 • De zichtbaarheid en benaderbaarheid van College en gemeenteraad moet vergroot worden. Bijvoorbeeld door het continueren van de inzet van online vergaderen en het gezicht in de wijk laten zien.
 • Servicetijden moeten uitgebreid worden.
 • Maak een gemeentelijke service-app waarmee inwoners de gemeentezaken ook vanuit huis kunnen regelen.
 • Financiële voordelen moet (gedeeltelijk) terug naar de inwoners door middel van lagere gemeentelijke heffingen.
 • Verbonden partijen moeten terug naar de basis: maak de resultaten meetbaar en daarmee ook controleerbaar,
 • Behoud onze cultuurhistorische bebouwing en sloop niet te snel oude gebouwen.
 • Communicatie naar onze inwoners moet kort en duidelijk zijn.

Word lid van het APB

Word lid