Algemene inleiding

Samen op weg naar het “het nieuwe normaal”

“Eerst luisteren, dan plannen maken” en “Herkenbaar en aanspreekbaar”

Het APB gebruikt al bijna 32 jaar deze twee motto’s als lijfspreuken en handelt daar ook naar.

Inleiding

Het Algemeen Plaatselijk Belang (APB) is al ruim 32 jaar een vast onderdeel van de lokale politiek in Etten-Leur. Gedurende deze jaren is het APB, op 1 raadsperiode na, ook altijd onderdeel geweest van gevormde coalities en heeft daarin ook altijd haar steentje bijgedragen in de vorm van één of meerdere wethouders. Het APB heeft dus al die tijd haar verantwoordelijkheid als politieke partij genomen en Etten-Leur mede vormgegeven en daar zijn wij trots op!

Nog altijd is het APB een springlevende en aansprekende partij met veel betrokken en enthousiaste leden die een mooie afspiegeling vormen van de inwoners van Etten-Leur. Met een goede mix van ervaren en betrokken fractieleden staat onze partij klaar om wederom het verschil te maken in Etten-Leur.

Het APB heeft al die jaren de te voeren politiek gebaseerd op de volgende drie pijlers:

  1. Een financieel gezonde gemeente.

Een groeiende gemeente als Etten-Leur moet ambities hebben en haar inwoners een ruim en kwalitatief goed aanbod van voorzieningen bieden. Het APB vindt dat dit met een gezond financieel beleid moet worden gerealiseerd zodat de meerjarenbegroting in evenwicht blijft en de inwoners de gemeentelijke lasten kunnen dragen.

  1. Leefbaarheid openbaar gebied.

Het APB staat voor een leefbaar openbaar gebied waarin groenvoorzieningen, wegen, fietspaden en trottoirs goed onderhouden en onkruidvrij zijn. Dit draagt bij aan een leefomgeving waarin onze inwoners zich prettig en veilig voelen in Etten-Leur.

  1. Een samenleving met en voor iedereen

Een sociaal beleid wat ervoor zorgt dat alle inwoners kunnen meedoen in de maatschappij. Het is belangrijk dat iedereen actief en volwaardig kan participeren waar nodig mét hulp van onze gemeente.  Deze derde pijler van het APB draagt bij een inclusieve samenleving met en voor alle inwoners.

De afgelopen jaren heeft het APB succesvol werk gemaakt van het vergroten van de woon- en leef kwaliteit van Etten-Leur met als basis bovengenoemde 3 pijlers. Als grootste partij hebben wij eraan bijgedragen dat Etten-Leur financieel gezond is, voorzieningen op een hoger niveau zijn getild en dat er aandacht is voor alle inwoners van Etten-Leur. Een mooie prestatie die we dankzij uw vertrouwen in ons hebben kunnen realiseren en waar we samen trots op kunnen zijn.

Het APB heeft een duidelijke visie om Etten-Leur naar ‘het nieuwe normaal’ te leiden

Tegelijkertijd verandert de wereld om ons heen in rap tempo;

  • De impact van Covid is bij vele gezinnen en ondernemers nog dagelijks merkbaar.
  • Digitalisering in de samenleving neemt een vlucht met daarmee gepaarde voor- en nadelen.
  • Er is een acute noodzaak om de klimaatverandering te beperken.
  • Vergrijzing leidt tot behoefte aan passende woonoplossingen in een toch al overspannen woningmarkt.

En zo zijn er nog meer ontwikkelingen die ons allen raken. Het APB is er de partij niet naar om deze uitdagingen uit de weg te gaan… integendeel! Als grootste partij van Etten-Leur hebben wij een duidelijke visie hoe we samen op weg gaan naar ‘het nieuwe normaal’.

Het is de visie van het APB dat Etten-Leur doorgroeit naar een prettige en duurzame woonplaats met voldoende woonruimte voor jong en oud en waarin iedereen zich veilig en comfortabel kan verplaatsen. Extra investeringen in woningbouw en verkeersafwikkeling zijn daar nù voor nodig. Maar ook op het gebied van sport en recreatie is er nog terrein te winnen wat betreft de ondersteuning van vrijwilligers en het recreatie aanbod. Uitgangspunt daarbij is dat alle inwoners (ook de sociaal zwakkeren) van Etten-Leur hiervan kunnen profiteren.

Bij het verwezenlijken van deze visie is een belangrijke rol voor de gemeente weggelegd. Door zich servicegericht, benaderbaar en efficiënt te organiseren kan zij u als burger het beste bedienen.

Steun het APB bij het realiseren van een beter Etten-Leur voor alle inwoners!

In dit programmaplan wordt bovenstaande visie van het APB verder uitgewerkt en toegelicht. Spreekt deze visie u aan? Steun ons dan bij de verkiezingen op 16 maart 2022 en stem APB!

Word lid van het APB

Word lid