Wonen

Het APB wil het landelijke karakter van Etten-Leur behouden. We zien de overgang van het stedelijke gebied naar het buitengebied graag vloeiend gaan.
Denk hierbij aan de monumentale panden en karakteristieke straten van Etten-Leur. Wij zijn voorstander van behoud van de monumentale panden en karakteristieke straten van Etten-Leur.

2.1 Ruimtelijke ordening

• Het APB wil het landelijke karakter van Etten-Leur behouden. De overgang van het stedelijke gebied naar het buitengebied dient vloeiend te gaan.
• Het APB is terughoudend ten aanzien van de realisatie van hoogbouw.
• De grove driedeling tussen bedrijventerrein aan de westelijke afrit van de snelweg, wonen in de kern en dienstverlening aan de oostelijke afrit van de snelweg wil het APB behouden.
• Het APB wil geen industrie ten zuiden van de A58. Al het mogelijke dient in het werk gesteld te worden om industrie ten zuiden van de A58 te voorkomen. Om dit te voorkomen dient gedacht te worden aan:
– inbreiding (opvullen van open ruimten op bedrijventerreinen) en
– uitbreiding en herstructurering van bestaande industrieterreinen.
Ten aanzien van het uitbreiden van winkelgebieden heeft het APB eenzelfde standpunt: Eerst dient gekeken te worden of er ruimte is voor de gewenste winkelfuncties in bestaand winkelgebied voordat uitbreiding aan de orde is.
• Ten aanzien van wonen, dient eveneens terughoudend omgegaan te worden met de aankoop van nieuwe woningbouwgrond. Met de grond in Schoenmakershoek, Haansberg-Oost en De Streek is er voldoende grond om nieuwe woonwijken aan te leggen. Steeds vaker zal de nadruk komen te liggen op de herontwikkeling van bestaande gebieden. Voorbeelden hiervan zijn het kloosterterrein van ’t Withof, voormalige schoollocaties en het Stationsplein.

2.2 Bouwen

• Het APB is voorstander van behoud van de monumentale panden en karakteristieke straten van Etten-Leur.
• Het APB wil vrijkomende herontwikkelingslocaties snel in samenspraak met de omgeving een nieuwe invulling geven. Behoud en zo mogelijk uitbreiding van groen en speelgelegenheid in de wijken is hierbij een van de belangrijkste uitgangspunten.
• Het APB is van mening dat Etten-Leur beperkt door mag groeien. Ten behoeve van nieuwe bedrijven- terreinen zal vooral inbreiding, herstructurering en revitalisering moeten plaatsvinden. Beperkt zal er ook nog ruimte voor uitbreiding geboden worden.
• Ten behoeve van woningbouw kan nog uitbreiding plaatsvinden in Schoenmakershoek-Oost, Haansberg-Oost en De Streek.
• Het APB wil blijven zorgen voor aanbod van betaalbare woningen en geschikte woningen voor ouderen, starters en mensen met een beperking. Daarnaast moet de gemeente ook oog houden voor de gewenste wooncarrière van andere doelgroepen.
• Het APB vindt dat bij inbreidingslocaties dicht bij voorzieningen er een voorkeur dient te zijn voor de realisatie van (levensloopbestendige) woningen geschikt zijn voor senioren.
• Het APB is geen voorstander van grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten. Het APB wil de inzet van kamergewijze verhuur van woningen of leegstaande (kantoor)panden om deze doelgroep tijdelijk te huisvesten, gedurende de periode dat men in Nederland arbeid verricht. Arbeidsmigranten die zich in gezinsverband blijvend willen vestigen kunnen dan later een reguliere woning betrekken, zowel koop als huur.
• Het APB wil vasthouden aan de afspraken met de woonstichting Etten-Leur om samen in te zetten op het verbeteren van de leefbaarheid in wijken en buurten. Hierbij dient zowel de sociale kant als het kwaliteitsniveau van de woonomgeving voldoende aandacht te krijgen.
• Het APB begrijpt dat de investeringscapaciteit van WEL door de jaren heen beperkter is geworden. Dit moet echter niet resulteren in een tekort aan sociale huurwoningen.
• In goed overleg tussen WEL en de gemeente dient het tempo van nieuwbouw van huurwoningen bepaald te worden. Indien WEL niet wil of kan bouwen moet overwogen kunnen worden ook andere partijen sociale huurwoningen te laten realiseren in Etten-Leur.
• De rijksoverheid vraagt steeds grotere financiële offers van woningbouwcorporaties. De huren van woningen stijgen de laatste tijd fors waardoor de betaalbaarheid van woningen steeds meer onder druk komt. Een belangrijk gedeelte van de woonlasten wordt echter ook bepaald door de energielasten. Het APB ondersteunt dan ook de initiatieven die door WEL ontplooid worden om in eerste instantie vooral de energielast van sociale huurwoningen te verlagen. Het APB wil dit ook in de toekomst onderdeel laten zijn van de prestatieafspraken die WEL en de gemeente samen maken. Daarnaast juicht het APB ook initiatieven van anderen toe, die bijdragen aan het verlagen van de energielasten en tracht die daar waar mogelijk te bevorderen.
• Hierdoor kunnen huurwoningen in de toekomst betaalbaar blijven.

2.3 Grondbedrijf

• Het APB betracht grote terughoudendheid met aankoop van nieuwe gronden voor woningbouw of bedrijventerreinen.
• Het APB pleit voor afstemming tussen gemeenten over grondprijzenbeleid om zodoende oneigenlijke concurrentie te voorkomen. Verlaging van grondprijzen moet tot de mogelijkheden behoren om de bouw te stimuleren.

2.4 Mobiliteit

• De winkelcentra buiten het centrum van Etten-Leur (winkelcentrum Etten-Leur Noord, Trompetlaan en Kerkwerve) dienen verschoond te blijven van betaald parkeren. De ingestelde blauwe zones op deze locaties dienen gezien het succes gehandhaafd te blijven.
• Het APB wil de mogelijkheden onderzocht en benut zien om de parkeermogelijkheden in onder meer Etten-Leur Noord en Kerkwerve te vergroten.
• Het APB wil de bewaakte fietsenstallingen in het centrum en bij het station gratis beschikbaar stellen.
• Het APB wil meer mogelijkheden voor oplaadpunten van zowel elektrische fiets als auto’s in Etten-Leur.
• Het APB pleit voor veilige verkeerssituaties voor spelende kinderen, voetgangers en fietsers, in het bijzonder in woonwijken en rondom scholen. Aandachtspunt hierbij is het verkeersgedrag van niet alleen het gemotoriseerde maar ook het langzame verkeer zoals bromfietser en fietsers.
• Het APB wil de wildgroei aan verkeersborden tegengaan. Dit zal op diverse plaatsen in Etten-Leur meer duidelijkheid in het verkeer scheppen en tevens een besparing opleveren.
• Het APB is voorstander van goede controle en toezicht op verkeer- en parkeersituaties rond de scholen. Indien noodzakelijk dienen er adequate maatregelen genomen te worden.
• Door de toenemende vergrijzing neemt de mobiliteit van inwoners af en de behoefte aan openbaar vervoer toe. Het APB pleit voor een bereikbaar openbaar vervoer. Ongeacht fysieke beperkingen moet het mogelijk zijn om je te kunnen verplaatsen. Indien dat niet mogelijk is met het Openbaar Vervoer moeten mogelijkheden als Valys, deeltaxi of buurtbus oplossingen bieden. Initiatieven om een permanente busverbinding met Zundert en Zevenbergen te krijgen worden door het APB ondersteund.
• Het APB is tevreden over het feit dat Etten-Leur beschikt over een treinstation. Wel wil het APB dat de veiligheid op en rond het spoor gewaarborgd blijft. Dit betekent dat spoorwegovergangen en het vervoer over spoor veilig dienen te zijn. Tevens wil het APB zorg blijven dragen voor een vlotte afwikkeling van het verkeer op de spoorwegovergangen.
• Het APB wil de bewegwijzering in Etten-Leur ook in de toekomst actueel houden, zodat het verkeer via de gewenste routes geleid wordt en er geen verkeersknooppunten ontstaan.
• Het APB wil een directe ontsluiting van de Volans-bus (de snelle en hoogfrequente busverbinding tussen Breda en Etten-Leur) vanaf de snelweg ter hoogte van het Trivium, waarbij het tevens mogelijk gemaakt wordt om een bushalte bij het Trivium aan te leggen.
• Het APB is voorstander van verkeersremmende maatregelen in de woonwijk, echter waar mogelijk dient voor een zodanige inrichting gekozen te worden dat drempels niet of niet meer nodig zijn.

2.5 Veiligheid

• Het APB ondersteunt initiatieven tot Cameratoezicht in uitgaans- en winkelgebieden. De preventieve werking die hier vanuit gaat kan criminaliteit terugdringen.
• Het APB wil buurtpreventie door heel Etten-Leur stimuleren.
• Het APB wil extra inzet op handhaving van kleine ergernissen zoals zwerfafval en hondenpoep. Uitbreiding van het aantal BOA’s is daarbij een van de mogelijkheden.
• Ter bevordering van de veiligheid dienen de openbare ruimten in wijken goed verlicht te zijn. Bewoners dienen ook aangemoedigd te worden om op particulier terrein goede verlichting aan te brengen.

2.6 Milieu

• Het APB ondersteunt particulier initiatief ten behoeve van een milieu educatief centrum. Plannen hiertoe moeten wel (financieel) haalbaar zijn en toekomstperspectief hebben zonder financiële steun van de gemeente. Op basis van haalbare plannen kan een locatie bepaald worden. Het is daarbij voor het APB bespreekbaar om de grondkosten voor de initiatiefnemer beperkt te houden.
• Voor het APB moeten gemeentelijke accommodaties energiezuinig zijn. Tevens wil het APB gemeentelijke daken beschikbaar stellen om met zonnepanelen duurzame energie op te kunnen wekken.
• Het APB wil geen verdere uitbreiding van de intensieve veehouderij dan nu in het bestemmingsplan buitengebied mogelijk is gemaakt.

2.7 Wegen

• Het APB pleit voor voldoende investering in onderhoud en renovatie om het openbaar gebied minimaal op het huidige niveau te houden. Daar waar nodig of mogelijk dient verbetering nagestreefd te worden.
• Het APB wil tevens voldoende aandacht voor de controle op uit te voeren werkzaamheden zodat de kwaliteit van het geleverde werk gewaarborgd blijft.
• Het APB pleit voor straten, pleinen, achterpaden en openbare gebouwen die goed toegankelijk zijn, zonder wateroverlast en goed verlicht.

2.8 Openbaar Groen

• Het APB wil een onderzoek naar de effecten die vervanging van openbaar groen kan hebben op financiën en milieu. Sommige groenaanplant is goedkoper te onderhouden en kan ook positieve effecten hebben op CO2 en fijnstof opname.
• Het APB wil mogelijkheden creëren om groenstroken grenzend aan woningen of bedrijven in gebruik te geven, te verkopen of te verhuren aan de eigenaren/huurders van deze woningen of bedrijven.
• Het APB wil dat het mogelijk wordt om onderhoud van openbaar groen te laten plaatsvinden door bedrijven en inwoners. Als tegenprestatie kan bijvoorbeeld reclame of budget voor wijkactiviteiten worden ingezet.
• Het APB wil onderzocht hebben of het mogelijk is om op de hoofdontsluitingsroutes middels aanplant van nieuwe bomen laanstructuren te creëren. Dit heeft tevens een positief effect op CO2 en fijnstof.

2.9 Riolering

• In het verleden is Etten-Leur meerdere malen geconfronteerd met enkele zware regenbuien die tot grote wateroverlast hebben geleid. Overlast in de vorm van binnenstromend water in huizen en bedrijven en grote delen van Etten-Leur die blank stonden. Vanaf 2008 zijn bestaande plannen versneld uitgevoerd en oplossingen aangedragen voor probleemgebieden waar nog geen plannen voor waren. Dit project Water Weg is afgerond. Het APB is echter van mening dat we blijvend aandacht moeten besteden aan het voorkomen van wateroverlast. Bij nieuwe ontwikkelingen zal gekeken moeten worden naar waterberging voor gebiedseigen water en bij herbestraten van wegen naar capaciteitsverhoging van het rioolstelsel door bijvoorbeeld afkoppeling van regenwater.

2.10 Afval

• Het APB wil blijven inzetten op afvalscheiding met als doel het terugdringen van milieuschade en het verlagen van de afvalverwerkingkosten.
• Het huidige afvalinzamelingsbeleid moet volgens het APB worden verruimd. In de zomerperiode moet het mogelijk gemaakt worden om gft-containers wekelijks aan te bieden, dit ter voorkoming van stankoverlast en bevordering van de hygiëne.
• Het moet mogelijk blijven om ieder jaar 2 maal 1 halve m3 grof afval gratis aan te bieden bij de milieustraat. Tevens wil het APB het mogelijk maken om direct te betalen bij het storten van afval bij de milieustraat.

2.11 Vastgoed

• Het APB is van mening dat multifunctioneel gebruik van gebouwen voor eenieder het vaste uitgangspunt moet zijn. Hiermee kunnen naar mening van het APB veel besparingen gerealiseerd worden.
• Veel gebouwen in Etten-Leur staan leeg op momenten waarop andere verenigingen en instellingen juist soortgelijke ruimten vragen. Door deze gebouwen multifunctioneel te gaan gebruiken kunnen gemeentelijke gebouwen vrijgemaakt worden en daar waar mogelijk afgestoten worden wat weer besparingen oplevert. Hierbij dienen ook gebouwen betrokken te worden die niet in eigendom zijn van de gemeente Etten-Leur.
• Medegebruik van dit soort gebouwen zou naar mening van het APB gestimuleerd kunnen worden door de gemeente als tegenprestatie een bijdrage te laten leveren in het onderhoud daarvan.

Bestuur en dienstverlening

‘Eerst luisteren naar de inwoners en daarna plannen maken.’ Buurtbeheer en informatiebijeenkomsten van de Raad zijn hier daar ook goede voorbeelden van.

Lees verder

Wonen

Het APB wil het landelijke karakter van Etten-Leur behouden. We zien de overgang van het stedelijke gebied naar het buitengebied graag vloeiend gaan.

Lees verder

Leven

We willen voldoende voorzieningen in Etten-Leur, zodat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Samenwerking tussen inwoners, gemeente, maatschappelijke en professionele organisaties is daarbij van belang.

Lees verder

Werk en inkomen

We werken aan een gezonder lokaal ondernemersklimaat dat door de gemeente wordt ondersteunt, bevorderd en gefaciliteerd. Dit kan met aanbestedingen aan bedrijven in Etten-Leur of bevordering van het winkelhart.

Lees verder

Onze Speerpunten

15 onderwerpen waar wij op dit moment het meeste belang aan hechten en extra aandacht voor hebben.

Lees verder

GGz-terrein

De bezoekers hadden al goed nagedacht over dit onderwerp. De discussies waren enthousiast en levendig en er is onder de directe betrokkenen, op hoofdlijnen, consensus over de toekomst van het GGz-terrein ontstaan.

Lees verder

Word lid van het APB

Word lid