Werk en inkomen

We werken aan een gezonder lokaal ondernemersklimaat dat door de gemeente wordt ondersteund, bevorderd en gefaciliteerd. Dit kan met aanbestedingen aan bedrijven in Etten-Leur of bevordering van het winkelhart.

Het APB wil ervoor zorgen dat inwoners die moeten rondkomen van een minimum inkomen (de minima) toch kunnen deelnemen aan maatschappelijke activiteiten zoals sportactiviteiten of cultuuronderwijs. Iedereen moet hierbij zijn eigen keuze binnen het aanbod kunnen maken.

4.1 Werk

• Het APB wil dat alle zaken die kunnen leiden tot een gezond(er) (lokaal) ondernemersklimaat door de gemeente ondersteunt, bevorderd en daar waar mogelijk gefaciliteerd worden. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:
– daar waar mogelijk bevorderen van aanbestedingen aan lokale bedrijven,
– voorkomen en terugdringen leegstand winkels, kantoren en bedrijven,
– bevorderen van bedrijvigheid in het winkelhart onder meer door impulsen voor de horeca door middel van “winterterrassen”,
– het bevorderen en in stand houden van een gezond en concurrerend parkeerbeleid,
– een bruisend buitengebied waar zowel de agrariërs hun boterham kunnen verdienen als waar ook fijn gerecreëerd en gewoond kan worden,
– aanleg van een dekkend glasvezel netwerk in Etten-Leur, waardoor grote hoeveelheden data kunnen worden uitgewisseld tussen bedrijven. Daarnaast biedt dit ook mogelijkheden om bijvoorbeeld zorg op afstand aan te kunnen bieden en thuiswerken nog beter te faciliteren.
• Het APB wil dat ‘werk gaat boven inkomen’. Dit betekent dat inwoners die gebruik maken van een bijstandsuitkering via de kortst mogelijke weg naar (betaald) werk moeten worden begeleid.
• Het APB wil een actieve inzet van de gemeente en uitkeringsgerechtigden voor het re-integreren in de arbeidsmarkt door het aanbieden van werk/omscholingstrajecten. De behoefte op de arbeidsmarkt dient daarbij leidend te zijn.
• Het APB wil dat werkgevers actief benaderd worden om inwoners met een arbeidshandicap aan een baan te helpen.
• Het APB wil dat samenwerking tussen voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs, ondernemers en overheid zorgt voor een betere aansluiting van schoolverlaters op de arbeidsmarkt. Tevens zorgt dit voor een betere kijk op de behoefte van de arbeidsmarkt. Een gezamenlijke opzet van werk/leertrajecten kan een middel worden om jeugdwerkeloosheid(schoolverlaters) terug te dringen.
• Het APB wil dus dat iedereen mee moet (kunnen) doen in de samenleving. Bij voorkeur via een reguliere baan, maar als dat nog niet lukt moet er op een andere manier een bijdrage aan de maatschappij worden geleverd. Het APB gaat uit van de eigen kracht van haar inwoners en verwacht een tegenprestatie naar vermogen om op die wijze iets terug te doen voor de samenleving.

4.2 Inkomen

• Het APB is van mening dat van uitkeringsgerechtigden verwacht mag worden dat zij zich inzetten bij aangeboden maatschappelijk functies, betaald of onbetaald.
• Het APB hanteert een zero tolerence beleid ten aanzien van uitkeringsfraude. Fraude moet altijd worden gesanctioneerd.

4.3 Minima

• Het APB wil ervoor zorgen dat inwoners die moeten rondkomen van een minimum inkomen (de minima) toch kunnen deelnemen aan maatschappelijke activiteiten zoals sportactiviteiten of cultuuronderwijs. Iedereen moet hierbij zijn eigen keuze binnen het aanbod kunnen maken.
• Het APB pleit voor een blijvende inzet van Schuldhulpverlening voor inwoners die om wat voor reden dan ook in financiële problemen zijn geraakt. De inzet van Schuldhulpverlening dient zich primair te richten op stabilisatie van de schuldlast waarna afbouw van de schulden gerealiseerd dient te worden. De inzet van schuldhulpmaatjes (vrijwilligers die schuldenaars willen begeleiden) naast de professionele inzet is naar mening van het APB de moeite van het onderzoeken waard.
• Het APB is groot voorstander van omgevingshulp voor inwoners die van een minimum inkomen (moeten) rondkomen. Alle initiatieven hiertoe zijn voor het APB van harte welkom. De voedselbank is daar een mooi voorbeeld van. Het APB is van mening dat dit soort initiatieven een rol kunnen spelen bij het signaleren van probleemgevallen en in samenspraak met professionele organisaties deze personen kunnen helpen om de juiste professionele hulp te krijgen.

Bestuur en dienstverlening

‘Eerst luisteren naar de inwoners en daarna plannen maken.’ Buurtbeheer en informatiebijeenkomsten van de Raad zijn hier daar ook goede voorbeelden van.

Lees verder

Wonen

Het APB wil het landelijke karakter van Etten-Leur behouden. We zien de overgang van het stedelijke gebied naar het buitengebied graag vloeiend gaan.

Lees verder

Leven

We willen voldoende voorzieningen in Etten-Leur, zodat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Samenwerking tussen inwoners, gemeente, maatschappelijke en professionele organisaties is daarbij van belang.

Lees verder

Werk en inkomen

We werken aan een gezonder lokaal ondernemersklimaat dat door de gemeente wordt ondersteunt, bevorderd en gefaciliteerd. Dit kan met aanbestedingen aan bedrijven in Etten-Leur of bevordering van het winkelhart.

Lees verder

Onze Speerpunten

15 onderwerpen waar wij op dit moment het meeste belang aan hechten en extra aandacht voor hebben.

Lees verder

GGz-terrein

De bezoekers hadden al goed nagedacht over dit onderwerp. De discussies waren enthousiast en levendig en er is onder de directe betrokkenen, op hoofdlijnen, consensus over de toekomst van het GGZ-terrein ontstaan.

Lees verder

Word lid van het APB

Word lid