Onze Speerpunten

15 onderwerpen waar wij op dit moment het meeste waarde aan hechten en extra aandacht voor hebben.

 

Het APB:

1. Is een aanspreekpunt voor de gehele bevolking van Etten-Leur. Ons motto is “eerst luisteren, dan plannen maken”.
2. Stimuleert sport, cultuur en recreatie voor jong en oud.
3. Houdt de hand op knip, geen onnodige uitgaven en uiterste terughoudendheid met verhoging van de gemeentelijke belastingen.
4. Ondersteunt en faciliteert ondernemers om een gezond ondernemersklimaat te bevorderen en werkgelegenheid te creëren!
5. Heeft oog voor de inwoners die moeten rondkomen met een minimum inkomen.
6. Zet zich voor 100% in om de kwaliteit van zorg en ondersteuning te waarborgen in Etten-Leur.
7. Denkt realistisch en handelt daadkrachtig.
8. Staat voor samenwerking en kwalitatief goed aanbod van cultuur tegen gelijkblijvende of lagere kosten.
9. Wenst handhaving van het dorpse karakter en behoud van karakteristieke bebouwing.
10. Heeft aandacht voor veiligheid in de breedste zin van het woord. Goed onderhouden en verlichte straten, stimuleren buurtpreventieteams en handhaving!
11. Eist openheid en eerlijkheid naar de burger, geen achterkamertjespolitiek.
12. Hanteert een zero-tolerence beleid ten aanzien van (uitkerings) fraude.
13. Vindt dat werk boven inkomen gaat en dat iedereen naar eigen vermogen meedoet aan de samenleving.
14. Is zuinig op ons milieu door een duurzaam beleid te voeren.
15. Zorgt dat het onderhoud van het openbaar gebied op een goed peil blijft!

Bestuur en dienstverlening

‘Eerst luisteren naar de inwoners en daarna plannen maken.’ We organiseren klankbord- en werkgroepen en wijkbijeenkomsten. Buurtbeheer en informatiebijeenkomsten van de Raad zijn hier daar ook goede voorbeelden van.

Lees verder

Wonen

Het APB wil het landelijke karakter van Etten-Leur behouden. We zien de overgang van het stedelijke gebied naar het buitengebied graag vloeiend gaan.
Denk hierbij aan de monumentale panden en karakteristieke straten van Etten-Leur.

Lees verder

Leven

We willen voldoende voorzieningen in Etten-Leur, zodat iedereen mee kan doen in onze samenleving. De sociale wijkteams hebben daarin een centrale rol. Samenwerking tussen inwoners, gemeente, maatschappelijke en professionele organisaties is daarbij van belang.

Lees verder

Werk en inkomen

We werken aan een gezonder lokaal ondernemersklimaat dat door de gemeente wordt ondersteund, bevorderd en gefaciliteerd. Dit kan met aanbestedingen aan bedrijven in Etten-Leur of bevordering van het winkelhart.

Lees verder

Alle speerpunten van het APB

15 onderwerpen waar wij op dit moment het meeste belang aan hechten en extra aandacht voor hebben.

Lees verder

Herontwikkeling GGZ terrein

De bezoekers hadden al goed nagedacht over dit onderwerp. De discussies waren enthousiast en levendig en er is onder de directe betrokkenen, op hoofdlijnen, consensus over de toekomst van het GGZ-terrein ontstaan.

Lees verder

Word lid van het APB

Word lid