Leven

We willen voldoende voorzieningen in Etten-Leur, zodat iedereen mee kan doen in onze samenleving. De sociale wijkteams hebben daarin een centrale rol. Samenwerking tussen inwoners, gemeente, maatschappelijke en professionele organisaties is daarbij van belang. We zorgen voor voldoende voorzieningen in Etten-Leur, zodat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Het APB blijft investeren in vernieuwing van onderwijs in Etten-Leur.

3.1 Maatschappelijke ondersteuning (WMO)

• Het APB is zich bewust van de vergrijzing van onze samenleving en wil al het mogelijke doen om voorzieningen te creëren en activiteiten te stimuleren die leiden tot een maximaal mogelijk welzijn van zowel onze senioren als mensen met een lichamelijke beperking. Het is daarom belangrijk om betrokkenheid en deelname aan sociaal maatschappelijke activiteiten voor deze groep inwoners te bevorderen.
• Een middel om dit te realiseren is het ontwikkelen en verder uitbouwen van woonservicegebieden. Een woonservicegebied is een (deel van een) wijk waar diverse organisaties, vrijwilligers, mantelzorgers en beroepskrachten samenwerken om de juiste ondersteuning en welzijn te bieden aan inwoners die dit nodig hebben.
• Samenwerking met en luisteren naar groepen die ouderen, hulpbehoevenden en mensen met beperkingen vertegenwoordigen (zoals de Seniorenraad, KBO en anderen) staat hierbij voorop.
• Het APB hoopt haar doelen te bereiken door het voeren van een algemeen (ouderen)beleid maar waar nodig specifiek beleid gericht op één bepaalde groep of een deel daarvan en/of op individuen. Waar mogelijk en nodig zal het APB ervoor pleiten ondersteuning te bieden door middel van persoonlijk advies en andersoortige persoonlijke tegemoetkomingen.
• Speciale aandachtsgebieden voor ouderen, hulpbehoevenden en mensen met beperkingen zijn naar mening van het APB:
– Welzijn (1 loket voor alle hulpvragen, praatgroepen ed.),
– Wonen (niet alleen nieuwbouw gericht op ouderen maar ook levensloopbestendig maken, aanpassen bestaande woningen enz.),
– Zorg (ondersteuning mantelzorg(organisaties), prestatieafspraken professionele zorginstellingen, vangnetconstructie),
– Maatwerk; ondersteuning moet geboden worden op een goedkope en doelmatige manier door middel van maatwerk waarbij voorzien wordt in de persoonlijke behoefte,
– Ondersteuning van mantelzorgers en een vangnetconstructie op het moment dat mantelzorgers wegvallen.

3.2 Gezondheidszorg

• Het APB wil zorgen voor voldoende voorzieningen in Etten-Leur, zodat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Etten-Leur dient WMO-proof te zijn. Depressie en eenzaamheid dienen teruggedrongen en voorkomen te worden. De signaleringsfunctie in de wijk is daarbij erg belangrijk. De sociale wijkteams hebben daarin een centrale rol. Samenwerking tussen inwoners, gemeente, maatschappelijke en professionele organisaties is daarbij een voorwaarde.
• Het APB wil in de wijken mogelijkheden creëren die er voor moeten zorgen dat dementerenden tijdig gesignaleerd worden en middels zorg in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen. Zorg zal daar waar nodig effectief en efficiënt ingezet moeten worden.
• Het APB wil mantelzorgers faciliteren en ondersteunen bij de zorg die zij aanbieden aan anderen.

3.3 Jeugd

• Het nieuwe jongerencentrum biedt ontspanningsmogelijkheden voor onze jeugd. Het APB wil een uitgebreid programma dat zich verder richt op voorlichting over diverse onderwerpen aan jongeren en hulp aan jongeren met problemen.
• Het APB wil dat er (ondanks alle bezuinigingen) een einde komt aan de versnipperde hulpverlening in de jeugdzorg. Het gezin moet in de hulpverlening centraal staan en waar nodig ondersteund worden om zelf de regie te kunnen blijven voeren bij het oplossen van hun problemen. Indien het gezin daar zelf niet toe in staat is, moet de regie door professionele instellingen overgenomen worden.

3.4 AWBZ

• Gemeenten krijgen per 1 januari 2015 op grond van de Wet maatschappelijk ondersteuning (WMO) een brede verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van burgers die beperkt zijn in hun mogelijkheden om mee te doen in de maatschappij. Zo wordt de gemeente naast de huishoudelijke hulp ook verantwoordelijk voor de individuele begeleiding van mensen met een beperking. De budgetten die hiermee gemoeid zijn worden vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) overgeheveld naar de gemeente, waarbij wel een korting wordt toegepast.
• Het APB is zich bewust van de grote verantwoordelijkheden die deze veranderingen met zich meebrengen en de te realiseren bezuinigingsopgave.
• Het APB wil al het mogelijk doen om de kwaliteit van de ondersteuning te waarborgen en daarbij de persoonlijke behoefte centraal te stellen.

3.5 Onderwijs

• Het APB wil blijven investeren in totale vernieuwing en renovatie van de onderwijshuisvesting voor het primair onderwijs in Etten-Leur. Naar onze mening moeten we daarbij naast de investeringslasten voor nieuwbouw of renovatie ook oog hebben voor de beheerkosten.
• Het APB is voorstander van samenwerking tussen het katholiek, protestants en openbaar onderwijs om zodoende het onderwijs in zijn totaliteit te verbeteren en op kosten te kunnen besparen.
• Het APB vindt dat er, binnen of buiten de gemeentegrenzen, voor iedereen passend onderwijs aangeboden moet kunnen worden.

3.6 Voorschoolse voorzieningen

• Het APB is voorstander van het peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Naast de opvangmogelijkheid van kinderen in de tijd dat ouders werken, zorgen deze voorzieningen er ook voor dat ontwikkelingsproblemen van kinderen vroegtijdig gesignaleerd kunnen worden.

3.7 Sport

• Het APB is van mening dat Etten-Leur kwalitatief goede voorzieningen voor uitoefening van sport heeft. Dat wil APB graag zo houden.
• Het APB wil samen met verenigingen kijken hoe deze sportfaciliteiten multifunctioneler en intensiever gebruikt kunnen worden. Ook moet daarbij de vraag betrokken worden hoe in Etten-Leur meer ouderen aan het sporten gekregen en gehouden kunnen worden.
• Het APB vind dat de sportvoorzieningen in Etten-Leur van een hoog niveau zijn, zeker nadat alle huidige ontwikkelingen (bijv. nieuwe sporthal Trivium) afgerond zijn. Het APB wil dat er vanuit de gemeentelijke organisatie samen met de sportverenigingen regelmatig overleg gevoerd wordt om dit kwaliteitsniveau te handhaven of te verbeteren. Hierbij moeten zaken als mogelijke kunstgrasvelden en het verbeteren van trainingsvoorzieningen onderwerp van gesprek zijn. Dit alles natuurlijk wel binnen de beschikbare financiële ruimte.
• Met het afnemen van het aantal vrijwilligers wil het APB met sportverenigingen in gesprek hoe de ondersteuning van verenigingen in de toekomst gewaarborgd kan blijven.

3.8 Cultuur, toerisme en recreatie

• De waardering van Etten-Leurenaren voor hun gemeente is groot. Etten-Leur heeft veel kwaliteiten, waardoor zij zich positief onderscheidt van andere gemeenten. In samenwerking met bedrijfsleven, woonstichting en sociaal maatschappelijke organisaties wil het APB de mogelijkheden onderzoeken om deze kwaliteiten beter te promoten. Het APB denkt daarbij bijvoorbeeld aan promofilm van Etten-Leur en andere digitale vormen van reclamevoering.
• Het APB wil een betaalbare, laagdrempelige en op de maat van Etten-Leur gesneden huisvesting van sociaal culturele en educatieve instellingen (Nobelaer en Turfschip).
Het APB wil kritisch de kosten bezien die gemoeid zijn met de culturele instellingen in Etten-Leur. Binnen deze instellingen moet blijvende aandacht zijn voor efficiency en effectiviteit van wat men doet. Het doel is om kwalitatief goed cultureel aanbod naar behoefte beschikbaar te kunnen stellen tegen gelijkblijvende of lagere kosten. Samenwerking tussen instellingen wordt daarbij aangemoedigd.
• Het APB wil dat plaatselijke sociaal culturele activiteiten nooit mogen lijden onder commerciële activiteiten in de sociaal culturele gebouwen in Etten-Leur. Maatschappelijke evenementen moeten voorrang krijgen boven puur commerciële activiteiten.
• Het APB wil de ingezette weg op het gebied van kunst en cultuuronderwijs door middel van KOEPEL graag voortzetten. Kinderen komen op deze manier vroegtijdig en op een speelse manier in aanraking met kunst en cultuur.
• Het APB wil bestaande en nieuwe evenementen in Etten-Leur blijven stimuleren, bijvoorbeeld door subsidiering, om cultureel, toeristisch en recreatief Etten-Leur bruisend te houden.

3.9 Wijken

• Naast de fysieke inrichting van woning en woonomgeving moet er ook aandacht zijn voor die situaties waarbij mensen hulp nodig hebben. Hiertoe werken professionele maatschappelijke organisaties samen in sociale wijkteams. Zij bepalen op basis van het contact met wijkbewoners de hulp die nodig is en proberen dat in eerste instantie door vrijwilligers in de wijk zelf te bieden. Lukt dat niet, wordt professionele hulp ingeschakeld. Het APB ondersteunt deze werkwijze en wil dat de gemeente daar een bijdrage aan levert.
• Bij verkoop van gemeentegrond wil het APB een kwalitatieve verplichting opleggen aan de koper voor het onderhoud van deze terreinen. Dit moet voorkomen dat het leefgenot en aangezicht worden aangetast.

Bestuur en dienstverlening

‘Eerst luisteren naar de inwoners en daarna plannen maken.’ Buurtbeheer en informatiebijeenkomsten van de Raad zijn hier daar ook goede voorbeelden van.

Lees verder

Wonen

Het APB wil het landelijke karakter van Etten-Leur behouden. We zien de overgang van het stedelijke gebied naar het buitengebied graag vloeiend gaan.

Lees verder

Leven

We willen voldoende voorzieningen in Etten-Leur, zodat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Samenwerking tussen inwoners, gemeente, maatschappelijke en professionele organisaties is daarbij van belang.

Lees verder

Werk en inkomen

We werken aan een gezonder lokaal ondernemersklimaat dat door de gemeente wordt ondersteund, bevorderd en gefaciliteerd. Dit kan met aanbestedingen aan bedrijven in Etten-Leur of bevordering van het winkelhart.

Lees verder

Onze Speerpunten

15 onderwerpen waar wij op dit moment het meeste belang aan hechten en extra aandacht voor hebben.

Lees verder

GGz-terrein

De bezoekers hadden al goed nagedacht over dit onderwerp. De discussies waren enthousiast en levendig en er is onder de directe betrokkenen, op hoofdlijnen, consensus over de toekomst van het GGZ-terrein ontstaan.

Lees verder

Word lid van het APB

Word lid