Bestuur en dienstverlening

Het APB wil eerst luisteren naar wat inwoners willen en daarna plannen maken. Klankbordgroepen, werkgroepen, wijkplannen, wijkbijeenkomsten, buurtbeheer en inspreken tijdens informatiebijeenkomsten van de Raad zijn daar goede voorbeelden van.

1.1 Gemeenteraad

• Het APB wil eerst luisteren naar wat inwoners willen en dan pas plannen maken. Klankbordgroepen, werkgroepen, wijkplannen, wijkbijeenkomsten, buurtbeheer en inspreken tijdens informatiebijeenkomsten van de raad zijn daar goede voorbeelden van.
• Het APB is van mening dat het gemeentebestuur altijd haar prestaties moet kunnen verantwoorden en aanspreekbaar moet zijn op haar taken en verantwoordelijkheden. Dit geldt zowel voor het college van B&W als de gemeenteraad.
• Het APB duldt geen “achterkamertjespolitiek”. Te allen tijde dient de gemeente open, eerlijk en transparant te zijn naar haar inwoners.
• Het APB is voorstander van een onafhankelijke verhouding tussen Gemeenteraad en College van B&W. De Gemeenteraad dient zich te richten op haar volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol. Het college heeft daarbij een uitvoerende rol en bereid beleidsvoorstellen aan de Gemeenteraad voor. Deze scheiding van taken moet in goede harmonie plaatsvinden, zodat het gemeentelijk bestuur ook bij lastige besluiten daadkracht kan tonen.
• Het APB vind dat de omvang van de gemeentelijke organisatie voortdurend afgestemd dient te zijn op de reële werkdruk/werklast. Ook de verhouding tussen intern en extern personeel dient hierin betrokken te worden.
• De contacten met onze inwoners vormen de basis voor het handelen en de besluitvorming van het gemeentelijke apparaat. Zonder dit contact kan onvoldoende aangevoeld worden wat onze inwoners daadwerkelijk willen. Ook in de komende raadsperiode zal het APB zich blijven inzetten op het onderhouden van nauwe contacten met onze inwoners. De vormen van communicatie moeten aansluiten bij de wensen van de inwoners. Zo zal er naast Raadsbijeenkomsten, informatie en inspraakbijeenkomsten, werkgroepen en klankbordgroepen ook ingezet moeten worden op nieuwe, veelal digitale manieren van communicatie.
• Het APB wil bij uitzonderlijke onderwerpen, bij groot financieel of andersoortig belang, commissies door en namens de Raad in kunnen stellen die deze onderwerpen begeleiden.
• Hierbij moet het mogelijk zijn om externe deskundigen in te schakelen voor de meer complexe of specialistische adviezen.

1.2 College van B&W

• In West-Brabant hebben 19 gemeenten diverse gemeenschappelijke regelingen getroffen. Het APB is van mening dat deze samenwerking zich vooral moet richten op het vinden van oplossingen voor problemen die zich regionaal voordoen dan wel niet naar behoren lokaal opgelost kunnen worden. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het zorgen voor voldoende aanbod van werkgelegenheid, een goed op elkaar aansluitend regionaal wegennet of het creëren van een dekkend openbaar vervoersnetwerk.
• Het APB wil dat de gemeenten zich inspannen om duidelijker naar haar inwoners te communiceren welke doelen we regionaal nastreven en wat we hiervan waarmaken.
• Het APB ziet tevens kansen om op het onderdeel regionale samenwerking op gemeentelijke personeelsinzet te besparen.
• De kosten van de samenwerkingsverbanden mogen in principe niet meer stijgen dan de inflatie.

1.3 Publieksdienstverlening

• Bedrijven en inwoners moeten uiterlijk in 2017 de zaken die zij met de gemeentelijke overheid doen digitaal af kunnen handelen. Het APB is het hier geheel mee eens, maar wil waken voor een situatie waarbij alles zonder menselijk contact en inlevingsvermogen wordt afgehandeld.
• Digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening is een hulpmiddel, waarbij rekening gehouden dient te worden met de burgers die geen beschikking hebben over digitale middelen of niet over de kennis beschikken om deze hulpmiddelen te gebruiken. Er moet dan ook voortdurend aandacht zijn voor de wijze waarop informatie door de gemeente naar haar burgers wordt gecommuniceerd. Er moet duidelijk en helder gecommuniceerd worden, waarbij klantgerichtheid en klantvriendelijkheid voorop staan. De privacy van inwoners dient hierbij gerespecteerd te worden.
• De gemeente zal zich de komende jaren moeten inspannen om zonder grote kostenverhogingen haar dienstverlening te verbeteren en de administratieve lasten voor burgers en bedrijven te verminderen.
• Dat houdt volgens het APB in dat:
– informatie die bij de overheid bekend is niet meer hoeft te worden verstrekt,
– informatie op een begrijpelijke en eenduidige wijze wordt gegeven,
– informatie toegankelijk is,
– informatie overheidsbreed gedeeld wordt en een burger niet van het kastje naar de muur gestuurd wordt,
– afhandeling van transacties zo eenvoudig, inzichtelijk en goedkoop mogelijk gebeurt,
– inwoners, bedrijven en instellingen zowel digitaal, per brief als ook persoonlijk contact kunnen leggen met de gemeentelijke overheid,
– de gemeente het contactpunt is voor alle vragen aan de overheid en daar waar nodig doorverwijst.
• Fraude met identiteit en inschrijving op adressen in het GBA komen steeds vaker voor en kosten onze gemeenschap veel geld. Het APB is van mening dat fraude bestreden moet worden in een ketenbrede aanpak tussen alle gemeenten en overheidsorganisaties. Nieuwe mogelijkheden moeten hierbij niet uit de weg worden gegaan.

1.4 Dienstverlening aan derden

• Het APB ziet in onderlinge uitwisseling van expertise met andere gemeenten een uitstekende mogelijkheid om te bezuinigen op inhuur van externen.
• Deze uitwisseling van expertise kan via een banenpool de samenwerking tussen gemeenten vergemakkelijken, waarbij voorop moet staan dat een banenpool geen instrument is voor de sanering van het personeelsbestand maar de dienstverlening vanuit de gemeenten kwalitatief moet verbeteren en eventuele ‘gaten’ in kennis en kunde op kan vullen, zowel fulltime als parttime.

1.5 Financiën

• Het APB betracht grote terughoudendheid bij verhoging van gemeentelijke belastingen en tarieven. • Het APB wil dat blijvend aanspraak gemaakt wordt op subsidies en fondsen van Europa, Rijk en Provincie om projecten in de gemeente Etten-Leur te kunnen stimuleren en versterken. De gemeente zal moeten investeren in haar contacten met deze overheden.
• Het APB wil de gemeentelijke reserves op het minimale weerstandsniveau houden zodat onverwachte tegenvallers opgevangen kunnen worden.
• Het APB wil een financieel gezonde huishouding blijven voeren zodanig dat de gemeente jaarlijks een sluitende (meerjaren-)begroting kan presenteren.

Bestuur en dienstverlening

‘Eerst luisteren naar de inwoners en daarna plannen maken.’ Buurtbeheer en informatiebijeenkomsten van de Raad zijn hier daar ook goede voorbeelden van.

Lees verder

Wonen

Het APB wil het landelijke karakter van Etten-Leur behouden. We zien de overgang van het stedelijke gebied naar het buitengebied graag vloeiend gaan.

Lees verder

Leven

We willen voldoende voorzieningen in Etten-Leur, zodat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Samenwerking tussen inwoners, gemeente, maatschappelijke en professionele organisaties is daarbij van belang.

Lees verder

Werk en inkomen

We werken aan een gezonder lokaal ondernemersklimaat dat door de gemeente wordt ondersteund, bevorderd en gefaciliteerd. Dit kan met aanbestedingen aan bedrijven in Etten-Leur of bevordering van het winkelhart.

Lees verder

Onze speerpunten

15 onderwerpen waar wij op dit moment het meeste belang aan hechten en extra aandacht voor hebben.

Lees verder

GGz-terrein

De bezoekers hadden al goed nagedacht over dit onderwerp. De discussies waren enthousiast en levendig en er is onder de directe betrokkenen, op hoofdlijnen, consensus over de toekomst van het GGz-terrein ontstaan.

Lees verder

Word lid van het APB

Word lid